Werk­groep ad­vi­seert te stop­pen met ver­hui­zen vluch­te­lin­gen­kin­de­ren

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

UTRECHT - De op­vang van kin­de­ren in asiel­zoe­kers­cen­tra moet be­ter. Een werk­groep die on­der­zoek heeft ge­daan naar de si­tu­a­tie van de kin­de­ren stelt dat het ver­hui­zen van de­ze kin­de­ren be­perkt moet wor­den en dat ze sta­bi­li­teit no­dig heb­ben op een klein­scha­li­ge per­ma­nen­te lo­ca­tie in na­bij­heid van hun ou­ders. Het ad­vies komt van or­ga­ni­sa­ties De­fen­ce for Child­ren, Kerk in Ac­tie, Uni­cef Ne­der­land, Vluch­te­lin­genWerk Ne­der­land en War Child sa­men. On­rust en in­sta­bi­li­teit zijn een pro­bleem voor de kin­de­ren van vluch­te­lin­gen die in op­vang­cen­tra ver­blij­ven. Oor­zaak zijn de ve­le ge­dwon­gen ver­hui­zin­gen ge­du­ren­de de asiel­pro­ce­du­re, zegt de werk­groep. “Ge­zin­nen ver­hui­zen mi­ni­maal drie keer en vaak nog en­ke­le ke­ren tij­dens hun pro­ce­du­re. Het school­jaar van kin­de­ren wordt on­der­bro­ken, me­di­sche be­han­de­lin­gen wor­den on­no­dig stop­ge­zet, ver­wer­king van trau­ma’s lukt maar be­perkt, het op­bou­wen van so­ci­a­le con­tac­ten stokt en de in­te­gra­tie komt niet op gang”, luidt de con­clu­sie.

Het rap­port be­oogt de op­vang kind­vrien­de­lij­ker te ma­ken. Daar­voor heeft de werk­groep een aan­tal ver­be­ter­pun­ten ge­for­mu­leerd, zo­als op­vang op één lo­ca­tie, goe­de toe­gang tot on­der­wijs, me­di­sche zorg en sport en spel. Zon­dag is de in­ter­na­ti­o­na­le Dag van de Rech­ten van het Kind. “We kie­zen dit mo­ment om te on­der­stre­pen dat Ne­der­land zich­zelf ver­plicht heeft om de rech­ten van al­le kin­de­ren op ons grond­ge­bied na te le­ven”, zegt He­len Schuur­mans, coo­r­di­na­tor van de Werk­groep. “De be­han­de­ling van de­ze kwets­ba­re ge­vluch­te kin­de­ren schiet nu te­kort.”

(NU/ foto: rg­cdn.nl)

Ac­ti­vi­tei­ten voor kin­de­ren in een asiel­zoe­kers­cen­trum.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.