Erg nau­we ban­den NAM en EZ bij gas­be­sluit

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - Gas­be­drijf NAM heeft veel meer in­vloed ge­had op het be­sluit over de maxi­ma­le gas­win­ning in Gro­nin­gen voor de ko­men­de ja­ren dan tot nu toe be­kend was. Dat blijkt vol­gens Mi­li­eu­de­fen­sie uit cor­res­pon­den­tie tus­sen de NAM en het Mi­nis­te­rie van Eco­no­mi­sche Za­ken. Mi­li­eu­de­fen­sie heeft de stuk­ken op­ge­vraagd via een Wob-pro­ce­du­re.

De NAM is ei­gen­dom van on­der meer Shell. Een woord­voer­der van Mi­li­eu­de­fen­sie zegt dat nu blijkt dat Shell en het mi­nis­te­rie wer­ke­lijk al­les met el­kaar af­stem­men, van be­leids­stuk­ken, be­ant­woor­ding van Ka­mer­vra­gen tot aan het op­stel­len van Ka­mer­brie­ven en me­di­are­ac­ties. De or­ga­ni­sa­tie ver­moed­de voor het Wob-ver­zoek al dat de NAM veel meer in­vloed heeft ge­had op de tot­stand­ko­ming van het nieu­we con­ceptwin­nings­be­sluit dan wen­se­lijk is.

Uit de do­cu­men­ten blijkt ver­der vol­gens Mi­li­eu­de­fen­sie dat het mi­nis­te­rie de NAM re­gel­ma­tig vroeg om in­put op be­leids­stuk­ken. De ge­za­men­lijk ge­for­mu­leer­de stand­pun­ten wer­den ver­vol­gens ge­pre­sen­teerd als die van het mi­nis­te­rie, zon­der de be­moei­e­nis van de NAM/Shell te be­noe­men. Een woord­voer­ster van de NAM zegt dat er ab­so­luut geen ge­hei­me af­spra­ken of wat dan ook be­staan tus­sen wie of wel­ke or­ga­ni­sa­tie dan ook.

“Wij heb­ben twee­hon­derd vel­den in Ne­der­land te ope­re­ren en we hou­den ons daar­bij aan al­le re­gels, dus we heb­ben daar­over op elk ni­veau ope­ra­ti­o­neel over­leg, met pro­vin­cie, ge­meen­te, veel an­de­re par­tij­en en ja, ook het mi­nis­te­rie. Dat doen we heel trans­pa­rant en dat is dui­de­lijk te­rug te le­zen in de Wob-stuk­ken”, al­dus de woord­voer­der. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.