Je­tro Wil­lems be­looft snel dui­de­lijk­heid

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Je­tro Wil­lems is in ver­ge­vor­der­de be­spre­kin­gen met PSV over een con­tract­ver­len­ging. Het is steeds de in­ten­tie van de links­back ge­weest om bij te te­ke­nen. Wil­lems wil bij PSV door de voor­deur ver­trek­ken en niet trans­fer­vrij er tus­sen­uit pie­pen. “Het ligt even stil, want mijn ou­ders en zaak­waar­ne­mer zijn nu op va­kan­tie. Bin­nen­kort komt er meer dui­de­lijk­heid”, al­dus de ver­de­di­ger, die niet zijn bes­te pe­ri­o­de in het shirt van PSV be­leeft. Bonds­coach Dan­ny Blind se­lec­teer­de Wil­lems niet voor Oran­je, ter­wijl Co­cu hem na en­ke­le te­gen­val­len­de pres­ta­ties pas­seer­de. “In de voor­gaan­de wed­strij­den speel­de ik wis­sel­val­lig. Dan krijg je zul­ke me­nin­gen”, al­dus Wil­lems. “Je moet het zelf doen, maar soms moet je ook res­pec­te­ren dat je an­de­ren no­dig hebt en dat heb ik ge­daan.” De af­ge­lo­pen twee we­ken heeft Wil­lems ge­bruikt voor zelf­re­flec­tie. “Ik had de tijd, om­dat ik niet ge­se­lec­teerd was. Die tijd heb ik me­zelf ge­ge­ven om na te den­ken. Dan zie je nu dat ik een heel an­de­re per­soon ben. Ik weet hon­derd pro­cent ze­ker dat ik ’har­der’ te­rug­kom. In mijn ogen zie je al­leen vuur.”

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.