Be­kaert ver­hoogt mar­ge­doel 2016

Times of Suriname - - ECONOMIE -

KORT­RIJK - Be­kaert heeft in het der­de kwar­taal van 2016 min­der om­zet ge­ge­ne­reerd dan ana­lis­ten had­den voor­zien, maar liet zich wel po­si­tie­ver uit over de mar­ge­ver­wach­ting voor heel dit jaar. Dit bleek gis­te­ren voor­beurs uit de kwar­taal­cij­fers van de fa­bri­kant van on­der meer staal­draad en -koord. De ge­con­so­li­deer­de om­zet van Be­kaert lag in het af­ge­lo­pen kwar­taal op 940 mil­joen eu­ro, een stij­ging van 5 pro­cent op jaar­ba­sis. De con­sen­sus die de on­der­ne­ming zelf op­stel­de aan de hand van de taxa­ties van zes ana­lis­ten lag op 955 mil­joen eu­ro. In het twee­de kwar­taal lag de om­zet op 935 mil­joen eu­ro.

Over de eer­ste ne­gen maan­den be­haal­de Be­kaert een om­zet van 2.759 mil­joen eu­ro, een da­ling van 1 pro­cent op jaar­ba­sis. On­der­lig­gend groei­den de vo­lu­mes met 4,5 pro­cent, maar prij­zen, wis­sel­koer­s­ef­fec­ten en een ne­ga­tie­ve prijs­mix de­den de vo­lu­me­groei meer dan te­niet. Na zes maan­den lag de om­zet van Be­kaert nog op 1.819 mil­joen eu­ro, toen de REBIT-mar­ge op 8,6 pro­cent uit­kwam. Be­kaert zei bij de half­jaar­cij­fers in 2016 naar ver­wach­ting uit te zul­len ko­men op een mar­ge tus­sen de 7 en 8 pro­cent. Aan­van­ke­lijk mik­te de fa­bri­kant op een mar­ge van 7 pro­cent. Gis­te­ren be­sloot Be­kaert de­ze band­breed­te op­nieuw aan te scher­pen naar 7,5 tot 8 pro­cent.

Ana­lis­ten van zo­wel KBC Se­cu­ri­ties als JPMor­gan Ca­zen­o­ve ver­wach­ten dat Be­kaert in de toe­komst, mo­ge­lijk bij de pre­sen­ta­tie van de jaar­cij­fers, ook de mar­ge­doel­stel­ling voor de mid­del­lan­ge ter­mijn zal ver­ho­gen. Voor heel 2016 re­kent de ana­lis­ten­con­sen­sus op een ge­con­so­li­deer­de om­zet van 3.702 mil­joen eu­ro, te­gen­over 3.671 mil­joen eu­ro in 2015.

Don­der­dag sloot het aan­deel Be­kaert 0,1 pro­cent ho­ger op 40,64 eu­ro.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.