VN ver­lengt on­der­zoek naar ge­bruik che­mi­sche wa­pens met een jaar

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De Vei­lig­heids­raad van de Ver­e­nig­de Na­ties heeft don­der­dag het man­daat van het Joint In­ves­ti­ga­ti­ve Mecha­nism met een jaar ver­lengd, tot no­vem­ber 2017. Het JIM on­der­zoekt wie ver­ant­woor­de­lijk is voor de aan­val­len met che­mi­sche wa­pens in Sy­rië.

Een re­so­lu­tie die werd in­ge­diend door de Ver­e­nig­de Sta­ten werd una­niem goed­ge­keurd door de vijf­tien lid­sta­ten van de V-raad. Op­val­lend is dat ook bond­ge­noot van Da­mas­cus Rus­land de re­so­lu­tie goed­keur­de, ter­wijl de Rus­si­sche am­bas­sa­deur bij de VN Vi­ta­li Tsjoer­kin zich eind ok­to­ber nog twij­fel­ach­tig had op­ge­steld te­gen een ver­len­ging van het man­daat. “In­dien dat toch ge­beurt, moet het JIM zich in eer­ste in­stan­tie bui­gen over de an­ti­ter­ro­ris­ti­sche as­pec­ten van zijn op­dracht, met na­me de be­schul­di­gin­gen te­gen de ex­tre­mis­ti­sche op­po­si­tie­groe­pen, en moet het ook on­der­zoe­ken voe­ren in an­de­re lan­den in de re­gio”, stel­de hij toen.

In de re­so­lu­tie van de VS is op­ge­no­men dat het man­daat van het JIM nog ver­lengd kan wor­den in­dien de Raad dat no­dig acht. De Ame­ri­kaan­se VN-am­bas­sa­deur Sa­mant­ha Po­wer ver­klaar­de dat het JIM een nood­za­ke­lijk in­stru­ment is om te strij­den te­gen de straf­fe­loos­heid. Ze her­haal­de ook dat er ge­loof­waar­di­ge be­wij­zen zijn van ver­schil­len­de an­de­re aan­val­len met che­mi­sche wa­pens door het Sy­ri­sche re­gime.

Uit rap­por­ten van het JIM blijkt dat het Sy­ri­sche le­ger met een he­li­kop­ter chloor­gas heeft ver­spreid boven drie dor­pen in het noor­den van Sy­rië in 2014 en 2015 en dat ter­reur­groep Is­la­mi­ti­sche Staat een aan­val met mos­terd­gas uit­voer­de in au­gus­tus 2015. Het was de eer­ste keer dat Da­mas­cus recht­streeks werd be­schul­digd van che­mi­sche aan­val­len. Het Sy­ri­sche re­gime ont­kent die be­schul­di­gin­gen met klem.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.