Ja­pan­se wal­vis­ja­gers va­ren uit om 333 dwerg­vin­vis­sen te van­gen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

JA­PAN - Twee Ja­pan­se wal­vis­vangst­sche­pen zijn gis­te­ren naar Ant­ar­ti­ca ver­trok­ken om daar op de zoog­die­ren te ja­gen uit wat Tokio we­ten­schap­pe­lijk oog­punt noemt. Eco­lo­gis­ten den­ken er an­ders over.

“De 724 ton we­gen­de Yus­hin Ma­ru en de Yus­hin Ma­ru 2 (747 ton) ver­lie­ten de zuid­wes­te­lij­ke ha­ven van Shi­mo­no­se­ki met de am­bi­tie 333 dwerg­vin­vis­sen te van­gen”, al­dus een ho­ge amb­te­naar van het Agent­schap voor Vis­se­rij. “Het on­der­zoek (op de wal­vis­sen) be­oogt we­ten­schap­pe­lij­ke in­for­ma­tie in te win­nen over de zoog­die­ren en het ma­rie­ne eco­sys­teem, in de hoop zo snel mo­ge­lijk de com­mer­ci­ë­le wal­vis­vaart te kun­nen her­vat­ten.”

Maar meer­de­re lan­den en te­gen­stan­ders van de wal­vis­vangst zeg­gen dat Ja­pan een uit­zon­de­ring op het van 1986 da­te­ren­de mo­ra­to­ri­um op de jacht mis­bruikt. Tal­rij­ke des­kun­di­gen zeg­gen dat de no­den voor het on­der­zoek niet het jaar­lijks do­den van hon­der­den wal­vis­sen recht­vaar­digt. Het Ja­pan­se Agent­schap voor de Vis­se­rij ver­ze­kert dat er voor het ogen­blik geen an­de­re op­los­sing dan do­den ten be­hoe­ve van de we­ten­schap is en dat Ja­pan er een pro­beert te vin­den.

In 2014 heeft het Straf­hof In­ter­na­ti­o­naal Ja­pan ver­oor­deeld. Het vond dat Tokio on­der het mom van we­ten­schap com­mer­ci­eel op wal­vis­sen jaagt. De Ja­pan­se wal­vis­vaar­ders zijn daar­om tij­dens het sei­zoen 2014/2015 niet uit­ge­va­ren. Het jaar daar­op wa­ren ze wel weer ac­tief in het Zuid­pool­ge­bied, daar­bij 333 van de zoog­die­ren om­bren­gend. De ra­di­ca­le mi­li­eu­or­ga­ni­sa­tie Sea Shep­herd heeft al aan­ge­kon­digd weer ob­struc­tie te zul­len voe­ren. De twee sche­pen die gis­te­ren uit­vaar­den zul­len zich voe­gen bij twee an­de­re wal­vis­vaar­ders en het moe­der­schip Nis­shin Ma­ru, goed voor een vloot met 185 op­va­ren­den.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.