Bloe­di­ge eer­ste dag wa­pen­stil­stand Je­men

Times of Suriname - - BUITENLAND -

JE­MEN - Op de eer­ste dag van het staakt-het-vu­ren in Je­men bij ge­vech­ten in het wes­ten van het land zijn ze­ker 21 do­den ge­val­len. Ze wer­den bin­nen­ge­bracht in zie­ken­hui­zen waar Art­sen zon­der Gren­zen aan­we­zig is, meld­de de hulp­or­ga­ni­sa­tie gis­te­ren. De ge­weld­da­dig­he­den rond de stad Taiz zorg­den don­der­dag nog al­tijd voor een con­ti­nue in­stroom van ge­won­de bur­gers en strij­ders in kli­nie­ken aan bei­de kan­ten van het front.

Al­leen al in en rond Taiz nam AzG 76 men­sen op die ge­wond wa­ren ge­raakt. Of­fi­ci­eel is sinds don­der­dag een wa­pen­stil­stand van kracht tus­sen een aan­tal par­tij­en. Zo­lang de re­ge­ring daar ech­ter niet aan mee­doet, blijft het con­flict slacht­of­fers ei­sen. Sau­di-Ara­bië, een be­lang­rij­ke par­tij, staat wel ach­ter het staakt-het-vu­ren. Ook de Hout­hi-re­bel­len uit het an­de­re kamp zijn ak­koord. Zij wil­len graag deel­ne­men aan een nieuw te vor­men re­ge­ring van na­ti­o­na­le een­heid. Maar de hui­di­ge re­ge­ring van pre­si­dent Ha­di ziet zo’n sa­men­wer­king met de sjii­ti­sche re­bel­len ab­so­luut niet zit­ten. De VN hoopt dat druk van Sau­di-Ara­bië het be­stand toch nog een suc­ces kan wor­den. Ha­di heeft mi­li­tair zwaar ge­leund op de steun van een co­a­li­tie on­der lei­ding van de Sau­di’s, die de Hout­hi’s met he­vi­ge bom­bar­de­men­ten steeds ver­der te­rug heb­ben ge­dron­gen. Ze­ker 10.000 Je­me­nie­ten zijn om het le­ven ge­ko­men door de bur­ger­oor­log die vo­rig jaar uit­brak. De over­gro­te meer­der­heid van de ruim 21 mil­joen in­wo­ners is af­han­ke­lijk van hulp van bui­ten­af. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.