Mar­cos her­be­gra­ven op hel­den­kerk­hof

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FILIPIJNEN - De voor­ma­li­ge Fi­li­pijn­se dic­ta­tor Fer­di­nand Mar­cos (1917-1989) is gis­te­ren met mi­li­tai­re eer her­be­gra­ven op het zo­ge­noem­de hel­den­kerk­hof in de hoofd­stad Ma­nil­la. Veel in­wo­ners van de Filipijnen re­a­geer­den ge­schokt en boos dat de Mar­cos’ fa­mi­lie het mo­ment van het her­be­gra­ven ge­heim had ge­hou­den. “Als een dief in de nacht”, om­schreef vi­ce­pre­si­dent Le­nie Ro­bre­do de ce­re­mo­nie. “Dit is niets nieuws voor de fa­mi­lie Mar­cos, met haar ver­bor­gen rijk­dom, ver­bor­gen men­sen­rech­ten­schen­din­gen en nu een ver­bor­gen be­gra­fe­nis met to­taal geen res­pect voor de wet”, ver­klaar­de Ro­bre­do.

Pre­si­dent Ro­dri­go Du­ter­te had zijn fi­at ge­ge­ven aan de her­be­gra­fe­nis. Daar­mee los­te hij een ver­kie­zings­be­lof­te in. Mar­cos re­geer­de van 1965 tot 1986 met har­de hand over de Filipijnen. Dui­zen­den com­mu­nis­ti­sche re­bel­len en an­de­re te­gen­stan­ders von­den tij­dens zijn be­wind de dood. Mar­cos stierf in 1989 in bal­ling­schap. Na zijn dood werd zijn li­chaam in­ge­vro­ren.

(De Te­le­graaf)

Imel­da Mar­cos neemt af­scheid van haar man, Fer­di­nand Mar­cos, sep­tem­ber 2005. (The Ja­pan Ti­mes)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.