Schot­land wil Noord-Ier­se vrou­wen toe­gang tot gra­tis abor­tus ge­ven

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE De Schot­se pre­mier Ni­co­la Stur­ge­on be­kijkt of ze de Schot­se abor­tus­kli­nie­ken gra­tis be­schik­baar kan ma­ken voor Noord-Ier­se vrou­wen. In Ier­land en Noord-Ier­land, dat tech­nisch ge­zien bij GrootB­rit­tan­nië hoort, is een abor­tus il­le­gaal; en­kel wan­neer het le­ven van de moe­der in ge­vaar is, mag een abor­tus wor­den toe­ge­past. Ge­schat wordt dat jaar­lijks zo’n twee­dui­zend Ier­se en Noord-Ier­se vrou­wen naar Groot-Brit­tan­nië trek­ken voor een abor­tus.

De Schot­se pre­mier wil de­ze vrou­wen nu te­ge­moet ko­men en laat de mo­ge­lijk­heid on­der­zoe­ken of Noord-Ier­se vrou­wen hun on­ge­wens­te zwan­ger­schap voort­aan gra­tis in het land kun­nen la­ten be­ëin­di­gen. “Ik ge­loof dat vrou­wen het recht heb­ben om te kie­zen, bin­nen de gren­zen van de wet en dat dit recht ver­de­digd moet wor­den”, zei Stur­ge­on. “Wan­neer een vrouw een abor­tus wenst en ik be­na­druk dat dit nooit een ge­mak­ke­lij­ke be­slis­sing is, dan moet de pro­ce­du­re op een le­ga­le en vei­li­ge ma­nier be­schik­baar zijn.”

Mo­men­teel wor­den er wel al abor­tus­sen bij Noord-Ier­se en Ier­se vrou­wen uit­ge­voerd in Schot­land, maar de kos­ten daar­van kun­nen op­lo­pen van zo’n vier­hon­derd tot twee­dui­zend Brit­se pond. Ge­schat wordt dat jaar­lijks zo’n twee­dui­zend vrou­wen de over­steek ma­ken om hun zwan­ger­schap te be­ëin­di­gen.

Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal is blij met het ge­baar van Stur­ge­on. “Aan­ge­zien de re­ge­ring in Noord-Ier­land vol­le­dig faalt in het aan­bie­den van gra­tis, vei­li­ge en le­ga­le abor­tus­ge­zond­heids­zorg voor vrou­wen en meis­jes, ver­wel­ko­men we het en­ga­ge­ment van de Schot­se pre­mier om uit te zoe­ken wat daar kan wor­den ge­daan om on­ze vrou­wen en meis­jes te hel­pen”, zegt Pa­trick Cor­ri­gan, de Noor­dIer­se pro­gram­ma­di­rec­teur van Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal. Vol­gens hem kan het ech­ter niet de be­doe­ling zijn dat Noord-Ier­land de kwes­tie nu laat rus­ten. “Hoe­wel dit een wel­ko­me en nut­ti­ge stap is, is het geen ex­cuus voor de Noord-Ier­se po­li­ti­ci om niets te doen.”

Het men­sen­rech­ten­co­mi­té van de Ver­e­nig­de Na­ties oor­deel­de vo­rig jaar nog dat de stren­ge Ier­se en Noord-Ier­se abor­tus­wet­ten de men­sen­rech­ten schen­den. In de rest van Groot-Brit­tan­nië be­staat de Abor­ti­on Act, die vrou­wen het recht op een abor­tus geeft, al sinds 1967. Po­gin­gen om de stren­ge Ier­se en Noor­dIer­se abor­tus­wet te ver­zach­ten door uit­zon­de­rin­gen toe te staan wan­neer de vrouw door ver­krach­ting zwan­ger ge­wor­den is of wan­neer het on­ge­bo­ren kind zwa­re af­wij­kin­gen heeft, wer­den eer­der dit jaar ver­wor­pen. (HLN)

Po­gin­gen om de stren­ge Ier­se en Noord-Ier­se abor­tus­wet te ver­zach­ten. (The Te­le­graph)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.