De aan­sla­gen in Pa­rijs en Brus­sel heb­ben strijd te­gen ter­reur ver­an­derd

Times of Suriname - - ADVERTENTIE -

Sinds de aan­sla­gen van 13 no­vem­ber en 22 maart gaan ter­ro­ris­ten an­ders te werk, stel­len ter­reur­ex­perts. In plaats van op te roe­pen tot de ge­wa­pen­de strijd in Sy­rië of Irak, heeft IS aan­han­gers op­ge­dra­gen in ei­gen land aan­sla­gen te ple­gen.

Een voor­beeld is de Frans­man Mo­ha­med La­hou­ai­ej Bouhlel, die op 14 ju­li 84 men­sen doodreed op de bou­le­vard in Ni­ce. De aan­slag werd door IS op­ge­ëist, ter­wijl nooit is aan­ge­toond wat pre­cies de con­nec­tie was tus­sen Bouhlel en IS. De kans dat ji­ha­dis­ten van­uit Irak of Sy­rië mas­saal naar Eu­ro­pa ko­men om aan­sla­gen te ple­gen, is dan ook klein, zegt Testel­mans. Daar­naast gaan in­lich­tin­gen­dien­sten an­ders te werk en wor­den in­ter­na­ti­o­naal meer ge­ge­vens uit­ge­wis­seld. Ook wor­den werk­wij­zen en stra­te­gie­ën uit het bui­ten­land ge­ko­pi­eerd. In Brus­sel heb­ben de aan­sla­gen er­toe ge­leid dat 88 over­heids­dien­sten be­ter met el­kaar sa­men­wer­ken.

Con­cert­zaal Bata­clan, waar 89 men­sen wer­den dood­ge­scho­ten, werd re­cent her­o­pend met een op­tre­den van Sting. Daar­naast wa­ren er her­den­kin­gen bij het Sta­de de France in Saint-Dé­nis en de di­ver­se ter­ras­sen waar men­sen om­kwa­men. Bij de her­den­kin­gen wa­ren on­der meer pre­si­dent Fran­çois Hol­lan­de en de Pa­rij­se bur­ge­mees­ter An­ne Hi­dal­go aan­we­zig.

(Bron en foto’s: NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.