OnGe­loof­lij­ke vriend­schaP IJsBeer aait hond

Times of Suriname - - PANORAMA -

Het klinkt als een Dis­ney­ver­haal: een wil­de ijsbeer en een tam­me hond die er een on­waar­schijn­lij­ke vriend­schap op na­hou­den. Maar in het ijs­kou­de noor­den van Ca­na­da wa­ren een reis­lei­der en twee toe­ris­ten ge­tui­ge van een le­vens­echt spek­ta­kel: een gi­gan­ti­sche ijsbeer die een hond lief­de­vol over zijn snuit aait.

Da­vid de Meul­les maak­te het af­ge­lo­pen week­end de bij­zon­de­re beel­den in Chur­chill, een stad in het noor­den van de Ca­na­de­se pro­vin­cie Ma­ni­to­ba. Een ijsbeer buigt zich over een hond en aait hem zacht­jes ter­wijl de twee zich te­gen el­kaar aan­vlei­en. “Ik had geen idee wat er ging ge­beu­ren, en dan be­gon hij die hond te aai­en, als­of hij een vriend was”, zegt Da­vid De Meul­les te­gen de Ca­na­de­se zen­der CBC. “Ik heb de vi­deo van mijn le­ven ge­maakt”. De Meul­les, die zelf op­groei­de in Chur­chill, heeft naar ei­gen zeg­gen nooit eer­der zo­iets ge­zien. Hij werkt in de af­ge­le­gen ge­meen­schap als me­ca­ni­cien en werkt daar­naast soms ook als tour­gids voor het reis­bu­reau van een vriend. De man bracht za­ter­dag twee klan­ten naar het do­mein van Bri­an La­doon in de hoop er en­ke­le ijs­be­ren te kun­nen spot­ten. De die­ren ver­toe­ven im­mers vaak in de buurt. Maar de toe­ris­ten en hun gids kre­gen nog meer dan waar­op ze ge­hoopt had­den. Het leek even span­nend te wor­den, toen een ijsbeer ver­scheen en naar een van de hon­den wan­del­de die er vast­ge­ke­tend lag. De beer hief zijn gi­gan­ti­sche poot op... en be­gon de hond te aai­en over zijn kop. ,,Ik weet dat de be­ren zich soms re­de­lijk vrien­de­lijk kun­nen ge­dra­gen te­gen­over de hon­den, maar dat een beer een hond aait zo­als een mens dat zou doen is ge­woon­weg ver­bluf­fend”, al­dus De Meul­les. “Het was een prach­tig ge­zicht en ik kan ge­woon niet ge­lo­ven dat zo’n groot dier zo’n lief­de kan to­nen voor een an­der dier”. Bri­an La­doon is zelf niet zo erg ver­baasd. De man woont al zijn he­le le­ven in het kou­de noor­den en fokt op zijn do­mein al meer dan 40 jaar sle­de­hon­den. “De­ze hon­den zijn als leeu­wen”, zegt hij. “Ze zijn pri­mi­tief en on­be­vreesd.” Hij ver­schiet al lang niet meer wan­neer hij de ijs­be­ren en hon­den op zijn do­mein sa­men ziet, maar is wel ver­rast door de snel­heid waar­mee de die­ren met el­kaar ver­trouwd ge­raakt zijn. De hon­den hou­den de “las­ti­ge” be­ren in het ga­reel, maar al­ge­meen ge­no­men ko­men ze vreemd ge­noeg goed over­een, merkt hij op. (AD.NL/foto: as­sets.rbl.ms)

1969 - Apol­lo 12 landt op de Maan.

1942 -

Cal­vin Ri­chard Klein (New York, 19 no­vem­ber 1942) is een Ame­ri­kaans mo­de­ont­wer­per. Hij gaf zijn naam aan het mo­de­be­drijf Cal­vin Klein, dat hij sa­men met zijn jeugd­vriend en za­ken­part­ner Bar­ry Sch­wartz in 1968 op­richt­te en dat ze eind 2002 aan de Ame­ri­kaan­se kle­ding­mul­ti­na­ti­o­nal Phil­lips-Van Heu­sen Cor­po­ra­ti­on ver­koch­ten. Zijn on­der­goed­col­lec­ties wa­ren in de ja­ren tach­tig een hit, me­de door de re­vo­lu­ti­o­nai­re ad­ver­ten­tie­cam­pag­ne met ver­schil­len­de bij­na-naakt mo­del­len in exo­ti­sche hou­din­gen. De ad­ver­ten­ties maak­ten we­reld­ster­ren van de af­ge­beel­de mo­del­len, waar­on­der Ka­te Moss, Mark Wah­l­berg en Christy Tur­ling­ton. In zijn hoog­tij­da­gen ver­kocht Cal­vin Klein zo’n 400.000 jeans per week. Cal­vin woont in de Hamp­tons op Long Is­land. (foto: ama­zon.com) 1961 -

Meg Ry­an, ge­bo­ren als Mar­ga­ret Ma­ry Emi­ly An­ne Hy­ra, (Fair­field (Con­nec­ti­cut), 19 no­vem­ber 1961) is een Ame­ri­kaan­se (film)ac­tri­ce. Ze staat voor­al be­kend om haar rol­len in ro­man­ti­sche ko­me­dies als When Har­ry Met Sal­ly... en Sleepless in Se­att­le. 1981 maak­te ze haar film­de­buut in de film Rich and Fa­mous, waar­na ze een vas­te rol kreeg in de suc­ces­vol­le soap As the World Turns. Hier­in speel­de ze van 1982 tot 1984 de rol van Bet­sy. In 1990 was ze te zien in Joe Ver­sus the Vol­ca­no. Op va­len­tijns­dag 1991 trouw­de ze met Den­nis Qu­aid. In 2000 kreeg Ry­an een re­la­tie met Rus­sell Cro­we op de set van de film Proof of Li­fe. Vrij­wel ge­lijk­tij­dig maak­ten Meg Ry­an en Den­nis Qu­aid be­kend dat ze gin­gen schei­den. Op 16 ju­li 2001 werd hun schei­ding of­fi­ci­eel. Ry­an en Qu­aid heb­ben sa­men een zoon, Jack Hen­ry, ge­bo­ren op 24 april 1992. In ja­nu­a­ri 2006 adop­teer­de Meg Ry­an een 14 maan­den oud meis­je uit Chi­na, doch­ter Dai­sy True Ry­an. Van­af no­vem­ber 2010 heeft ze een re­la­tie met rock­mu­zi­kant Jo­hn Mel­len­camp. (foto: the­ce­le­bri­ty­ca­fe.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.