Man ver­dient € 45.000 met één fles in le­Ge fles­se­naU­to­maat

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een drank­han­de­laar in Keu­len dacht wel heel ge­mak­ke­lijk rijk te wor­den. Hij ma­ni­pu­leer­de een le­ge fles­se­nau­to­maat zo dat hij met het in­le­ve­ren van één fles bij­na 45.000 eu­ro ver­dien­de.

Maar lang duur­de het feest­je niet: een ano­nie­me tip­ge­ver ver­link­te de 37-ja­ri­ge man. De han­de­laar werd eer­der de­ze week we­gens com­mer­ci­ë­le frau­de ver­oor­deeld tot een voor­waar­de­lij­ke ge­van­ge­nis­straf van tien maan­den. De man ver­bouw­de de leeg­goed­au­to­maat vol­gens de krant Kö­l­ner Stad­tan­zei­ger zo­dat hij er tel­kens de­zelf­de fles in kon stop­pen zon­der dat die werd in­ge­slikt. Die ma­ni­pu­la­tie, met een mag­ne­ti­sche sen­sor en een soort hou­ten tun­nel, kost­te hem wel vijf­dui­zend eu­ro, maar le­ver­de hem wel 45.000 eu­ro op. De fles die hij daar­voor ge­bruik­te, le­ver­de hem tel­kens 25 cent sta­tie­geld op. De dran­ken­han­de­laar leg­de in to­taal 177.451 keer de­zelf­de fles in de ma­chi­ne, wat hem ui­t­ein­de­lijk pre­cies 44.362,75 eu­ro op­bracht. Al die tijd zat de man met de fles­se­nau­to­maat in zijn kel­der. ,,Dus daar heb je he­le da­gen niets an­ders ge­daan dan die au­to­maat be­die­nen?’’, vroeg de rech­ter. Waar­op de be­klaag­de ant­woord­de: ,,Ik heb er een ra­dio bij ge­zet, an­ders was het zo saai.’’

(AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.