Zus­jes die ver­bon­den wa­ren via hun bek­ken door ope­ra­tie ge­schei­den

Times of Suriname - - PANORAMA -

Twee Ni­ge­ri­aan­se meis­jes die via hun bek­ken met el­kaar ver­bon­den wa­ren, zijn in een zie­ken­huis in de Ame­ri­kaan­se staat Ten­nes­see ge­o­pe­reerd. De twee­ling over­leef­de de acht­tien uur du­ren­de ope­ra­tie en hun voor­uit­zich­ten zijn goed.

Mi­ra­cle en Tes­ti­mo­ny Ay­e­ni vier­den don­der­dag hun eer­ste ver­jaar­dag. De twee­ling kwam eind ju­ni met hun ou­ders van hun ge­boor­te­land Ni­ge­ria naar de Ver­e­nig­de Sta­ten om er ge­o­pe­reerd te wor­den. De meis­jes za­ten met hun bek­ken vast aan el­kaar. Een zeld­za­me aan­doe­ning die vol­gens dr. Max Lang­ham, die aan het hoofd van het chi­rur­gisch team stond, slechts eens op de vijf mil­joen ge­boor­tes voor­komt. “Zon­der een ope­ra­tie zag hun toe­komst er niet erg goed uit’’, zei Lang­ham tij­dens een pers­con­fe­ren­tie. “Ze zou­den in­con­ti­nent zijn, niet in staat om te lo­pen, vol­le­dig af­han­ke­lijk van an­de­ren voor hun zorg en niet in staat om vol­le­dig te par­ti­ci­pe­ren in het da­ge­lijk­se be­staan.’’ Vo­ri­ge week, tij­dens een pro­ce­du­re die be­gon op 7 no­vem­ber en duur­de tot 8 no­vem­ber, wer­den de meis­jes met suc­ces van el­kaar ge­schei­den in het kin­der­zie­ken­huis Le Bon­heur in Memphis. Vol­gens een woord­voer­ster van het zie­ken­huis stel­len bei­de meis­jes het erg goed. Hoe­wel er nog ope­ra­ties en re­va­li­da­tie zul­len vol­gen, heb­ben dok­ters er ver­trou­wen in dat ze op lan­ge ter­mijn in goe­de ge­zond­heid zul­len ver­ke­ren. (AD.NL/foto: 2.bp.blogs­pot.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.