Bis­schop Zi­chem bij­ge­zet in Ka­the­dra­le Ba­si­liek

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Bis­scho­pe­me­ri­tus Aloy­si­us Zi­chem is gis­ter­mid­dag na een uit­vaart­dienst in een spe­ci­a­le graf­tom­be on­der de Pet­rus en Pau­lus Ka­the­dra­le Ba­si­liek bij­ge­zet. Een dag er­voor was er een ves­per­vie­ring, of­te­wel avond­wa­ke ge­hou­den ter ere van de over­le­den gees­te­lij­ke van de rooms-ka­tho­lie­ke kerk.

Ka­rel Choen­nie, bis­schop van Paramaribo die zon­dag­mid­dag de uit­vaart­dienst leid­de, gaf aan dat mon­seig­neur Zi­chem een vrucht­baar le­ven heeft ge­had. Hij meent dat Zi­chem zijn le­ven vol­bracht heeft om­dat ge­du­ren­de zijn le­ven zijn mis­sie was de lief­de van God aan de mens ken­baar te ma­ken. Zijn le­vens­mis­sie deed hij steeds met vol­le toe­wij­ding en barm­har­tig­heid. En het is zijn barm­har­tig­heid die ge­maakt heeft dat hij ge­liefd was on­der de mens. Een an­der ken­merk van de over­le­den bis­schop was dat hij al­tijd hoop­vol en ver­trou­wen had in de Su­ri­naam­se ge­meen­schap, on­ge­acht de om­stan­dig­heid. Het is om de­ze re­den dat Choen­nie meent dat het le­ven van mon­seig­neur Zi­chem ge­vierd moet wor­den en diens naam met eer­bied ge­noemd moet wor­den.

Jo­seph Har­ris, aarts­bis­schop van Port of Spain, is spe­ci­aal naar Su­ri­na­me af­ge­reisd om de uit­vaart­dienst bij te wo­nen. Hij bracht daar­om aan het eind van de uit­vaart­dienst de con­do­le­an­ces over aan de rooms-ka­tho­lie­ke ge­meen­schap in Su­ri­na­me. De bui­ten­land­se gees­te­lij­ke haal­de aan dat de bis­schop-eme­ri­tus een goed mens is ge­weest die met vol­le toe­wij­ding in Gods ge­loof zijn taak heeft vol­bracht.

Lees ver­der op pa­gi­na 2.

De no­di­ge tra­nen ont­bra­ken niet bij het af­scheid­ne­men van bis­schop-eme­ri­tus Aloy­si­us Zi­chem. De gees­te­lij­ke is gis­te­ren bij­ge­zet in een spe­ci­a­le graf­tom­be on­der de Pet­rus en Pau­lus Ka­the­dra­le Ba­si­liek. (Foto: Henk Ki­oe A Sen)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.