We­g­om­leg­ging Oost-West­ver­bin­ding in ver­band met vie­ring Sre­fi­den­si

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - In ver­band met de vie­ring van 41 jaar Staat­kun­di­ge On­af­han­ke­lijk­heid in Com­me­wij­ne, zal het ver­keer dat ge­bruik wenst te ma­ken van de Oos­tWest­ver­bin­ding wor­den om­ge­leid. Weg­ge­brui­kers zul­len ge­bruik moe­ten ma­ken van al­ter­na­tie­ve we­gen om op de hoofd­weg te­recht te ko­men, om hun be­stem­ming te be­rei­ken. Voor vracht­ver­keer is de Oost-West­ver­bin­ding van 23 tot en met 26 no­vem­ber ge­slo­ten. Op 24 no­vem­ber en op on­af­han­ke­lijk­heids­dag zelf zal het ver­keer aan de Oost-West­ver­bin­ding tus­sen de Lie­fong­weg en de Ta­mansa­rie­weg van mid­der­nacht tot 22.00 uur ge­slo­ten zijn voor het ver­keer in bei­de rich­tin­gen. Ook de hoek Alk­maarTa­man­red­jo zal op sre­fi­den­si­dag van 15.00 tot 19.00 uur af­ge­slo­ten wor­den. In ver­band met het de­fi­lé zal het ver­keer van­uit Moen­go naar Paramaribo en om­ge­keerd tus­sen 17.00 uur en 19.00 uur vol­le­dig stil­ge­legd wor­den. De we­g­om­leg­ging zal mid­dels ver­keers­bor­den wor­den aan­ge­duid. Di­s­tricts­com­mis­sa­ris Re­my Pol­lack zegt dat er veel gas­ten ver­wacht wor­den bij de vie­ring in zijn dis­trict. Aan be­lang­stel­len­den wordt ge­vraagd om ruim voor de aan­vang van de ac­ti­vi­tei­ten op Ta­man­red­jo te zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.