Ver­volg van pa­gi­na 1: Bis­schop Zi­chem bij­ge­zet...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Om de laat­ste eer te be­wij­zen aan de gees­te­lij­ke wa­ren er di­ver­se plech­tig­he­den zo­wel za­ter­dag als zon­dag. Zo was er van­af de straat voor en bij de hoofd­in­gang van de Ka­the­dra­le Ba­si­liek een ere­haag op­ge­steld die de komst van de lijk­wa­gen af­wacht­te. Na­dat de lijk­wa­gen voor het ge­beds­huis was ge­stopt en de kist uit de wa­gen was ge­haald, werd die ge­ze­gend door de bis­schop van Paramaribo. On­der be­ge­lei­ding van een pro­ces­sie be­staan­de uit mis­die­na­ren, pries­ters, bis­schop­pen en fa­mi­lie­le­den werd de kist met het li­chaam van Zi­chem de Ka­the­dra­le Ba­si­liek bin­nen­ge­dra­gen.

Zi­chem over­leed vo­ri­ge week zon­dag op 83-ja­ri­ge leef­tijd na drie we­ken in het zie­ken­huis te heb­ben ge­le­gen. De gees­te­lij­ke was 32 jaar lang de kerk­vorst van de rooms-ka­tho­lie­ke ge­meen­schap. Zi­chem is de eer­ste Su­ri­naam­se gees­te­lij­ke die bij­ge­zet is in de cryp­te on­der de sa­cris­tie van de Pet­rus en Pau­lus Ka­the­dra­le Ba­si­liek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.