Uit­brei­ding Iam­gold laat nog op zich wach­ten Goud­maat­schap­pij over­wint cri­sis

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De goud­deal met Iam­gold is niet te­rug­ge­bracht naar een laag pit­je. Hoe­wel de deal voor der­tig pro­cent staats­par­ti­ci­pa­tie in de uit­brei­dings­ac­ti­vi­tei­ten van de mijn in Bro­ko­p­on­do be­klon­ken is, is van uit­brei­ding nog niet veel te­recht­ge­ko­men. Dit ter­wijl New­mont, die la­ter een over­een­komst met de Staat sloot, in Si­pa­li­wini al aan de slag is ge­gaan. Pre­si­dent De­si Bou­ter­se praat over en­ke­le set backs die Iam­gold mo­men­teel on­der­vindt. “Het is een kwes­tie van tijd”, zegt hij over het ex­pan­sie­pro­gram­ma waar de Staat een dik­ke vin­ger in de pap heeft qua par­ti­ci­pa­tie.

“Dat be­drijf pro­du­ceert. Het zit­ten met wat tech­ni­sche pro­ble­men. Het is ge­stuit op hard rock”, zegt de pre­si­dent over de ope­ra­ties te Ro­se­bel. Iam­gold is tij­de­lijk uit­ge­we­ken naar Ano­ma­ly M in Sa­ram­ac­ca, dat on­ge­veer der­tig ki­lo­me­ter ver­wij­derd is van de hui­di­ge ope­ra­ties in Bro­ko­p­on­do. Vol­gens de pre­si­dent is dat be­doeld om hen meer per­spec­tie­ven te bie­den in het con­ti­nu­e­ren van de hui­di­ge goud­pro­duc­tie.

Hoe­wel er niet veel rucht­baar­heid aan wordt ge­ge­ven, doet Iam­gold het dit jaar goed als het gaat om het om­zet­ten en be­heer­sen van de pro­duc­tie­kos­ten. In het der­de kwar­taal van dit jaar heeft de goud­mul­ti­na­ti­o­nal 72 dui­zend oun­ces goud ge­pro­du­ceerd. Dit is 2,8 pro­cent meer dan de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar, on­danks de toe­gang tot zacht ge­steen­te is te­rug­ge­val­len van 40 pro­cent naar twin­tig pro­cent. In het vier­de kwar­taal van het jaar zal er nog min­der zacht ge­steen­te be­schik­baar zijn. Mo­men­teel wordt een twee­de crus­her ge­ïn­stal­leerd om het har­de ge­steen­te te ver­wer­ken. Die zal ko­mend jaar ope­ra­ti­o­neel zijn. Dit zal Iam­gold hel­pen op de hui­di­ge pro­duc­tie aan te hou­den, on­danks de ver­wer­king steeds zwaar­der wordt.

Ook de pro­duc­tie­kos­ten zijn in het der­de kwar­taal te­rug­ge­val­len en wel met 16 pro­cent in ver­ge­lij­king met het af­ge­lo­pen jaar. Dit heeft Iam­gold te wij­ten aan on­der an­de­re de la­ge olie­prijs, de­va­lu­a­tie van de Su­ri­naam­se munt en la­ge­re ar­beids­kos­ten van­we­ge af­vloei­in­gen. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.