LVV sti­mu­leert teelt hoog­lan­drijst Ma­ro­wij­ne

Times of Suriname - - BINNENLAND -

MA­RO­WIJ­NE – Het Mi­nis­te­rie van Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij (LVV) on­der­steunt ook de land­bou­wers van Ma­ro­wij­ne om hoog­lan­drijst te te­len. De groei van de ver­schil­len­de va­ri­ë­tei­ten en hun re­sis­ten­tie wordt on­der­zocht. Mi­nis­ter Soe­resh Al­goe van LVV bracht vrij­dag een be­zoek aan de land­bouw­co­ö­pe­ra­tie Mon­toe ten zui­den van Bi­gis­ton. Ter sti­mu­lans heeft de mi­nis­ter land­bouw­che­mi­ca­li­ën aan de co­ö­pe­ra­tie over­han­digd. Cy­ra­no Asoi­ti, hoofd be­hee­ren Be­stuurs res­sor­ten in Ma­ro­wij­ne, heet­te na­mens de di­s­tricts­com­mis­sa­ris de de­le­ga­tie wel­kom. De be­winds­man sprak de land­bou­wers toe en be­na­druk­te het be­lang van het te­len van rijst. Het mi­nis­te­rie wil dat ook in Ma­ro­wij­ne het te­len van hoog­lan­drijst op gang ge­bracht wordt en ver­wacht een goe­de sa­men­wer­king met de land­bou­wers. Bin­nen­land­be­wo­ners zijn van ouds­her be­kend met hoog­lan­drijst, maar kun­nen vol­gens de be­winds­man met het suc­ces van dit pro­ject hun teel­tech­nie­ken ver­be­te­ren, zo­dat ze meer out­put krij­gen bij de pro­duc­tie. Het is vol­gens de mi­nis­ter ge­ble­ken dat bij toe­pas­sing van de juis­te teel­tech­nie­ken bij som­mi­ge hoog­lan­drijst­soor­ten dit kan lei­den tot veel ho­ge­re pro­duc­tie­cij­fers. Zo kan een pro­duc­tie van cir­ca 3000 ki­lo­gram per hec­ta­re wor­den ge­haald, in plaats van ge­mid­deld 900 ki­lo­gram per hec­ta­re. Vol­gens Al­goe is droog­lan­drijst een goed al­ter­na­tief, ge­let op de weers­om­stan­dig­he­den en in­ter­na­ti­o­na­le ont­wik­ke­lin­gen, die de al­ge­me­ne be­ken­de rijst­sec­tor in ge­vaar kun­nen bren­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.