Vuil­stort­plaats Al­bi­na ge­or­dend

Times of Suriname - - BINNENLAND -

MA­RO­WIJ­NE - De vuil­stort­plaats van Al­bi­na is ge­or­dend. De Be­stuurs­dienst van Ma­ro­wij­ne heeft in sa­men­wer­king met het Ka­bi­net van de Pre­si­dent kun­nen be­werk­stel­li­gen dat de stort­plaats, waar het dum­pen on­ge­con­tro­leerd plaats­vond, een ge­he­le schoon­maak­beurt heeft on­der­gaan. Het dum­pen zal nu on­der toe­zicht ge­schie­den.

Cy­ra­no Asoi­tie, hoofd Be­heer en Be­stuurs­res­sor­ten (BBR), zegt aan de krant dat de Be­stuurs­dienst va­ker heeft moe­ten in­grij­pen, om­dat er on­ver­ant­woord ge­dumpt was. On­der­ne­mer Man­g­roe van Va­bi NV heeft hier­bij ook een be­hoor­lij­ke bij­dra­ge ge­le­verd door een ma­chi­ne in te zet­ten. Uit­ein­de­lijk is het ge­lukt de stort­plaats te or­de­nen en zal er in de toe­komst con­tro­le wor­den uit­ge­oe­fend op het dum­pen van vuil. Bij de in­gang van de stort­plaats is er een hef­boom ge­plaatst. De mo­ge­lijk­heid tot het in­nen van tol is vol­gens Asoi­tie niet uit­ge­slo­ten, om­dat het ver­wer­ken van vuil enor­me kos­ten met zich mee­brengt.

Vol­gens het hoofd BBR heeft de Be­stuurs­dienst meer­maals ma­chi­nes moe­ten in­zet­ten om vuil dat op en langs de weg naar de vuil­stort­plaats ge­dumpt was op te rui­men. Er werd zo­da­nig ge­dumpt dat er een si­tu­a­tie was ont­staan dat de vuil­nis­wa­gen de stort­plaats niet kon be­rei­ken. De stort­plaats is nu he­le­maal schoon. Het is de be­doe­ling dat er in de toe­komst bij de stort­plaats per­so­nen aan­we­zig zul­len zijn die aan­wij­zin­gen zul­len ge­ven bij het dum­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.