BIZA vraagt ex­tra aan­dacht voor uit­ban­ning ge­weld te­gen vrou­wen

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ We­reld­wijd wordt van 25 no­vem­ber tot en met 10 de­cem­ber ex­tra aan­dacht ge­vraagd voor de uit­ban­ning van ge­weld te­gen vrou­wen. Dit ge­beurt in het ka­der van de 16 Days of Ac­ti­vism against Gen­der Vi­o­len­ce cam­pag­ne. Het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken (BIZA), met na­me het Bu­reau Gen­der­aan­ge­le­gen­he­den (BGA), zal in dit ka­der ver­schil­len­de ac­ti­vi­tei­ten ont­plooi­en.

Vol­gens een pers­be­richt van BIZA is er in ver­band met de ac­ti­vi­tei­ten een werk­groep in­ge­steld be­staan­de uit vier per­so­nen. De­tie Dar­sanJa­gan, een van de per­so­nen van de werk­groep, zegt dat er me­de­wer­king zal wor­den ge­vraagd aan be­drij­ven en in­di­vi­du­en om zo­veel als mo­ge­lijk de kleur oran­je in al hun be­drijfs­ac­ti­vi­tei­ten mee te ne­men, slo­gans te plaat­sen en de kleur oran­je te dra­gen. Ook zul­len ngo’s, de ver­schil­len­de mi­nis­te­ries en ver­schil­len­de groe­pen uit de sa­men­le­ving zo­als vrou­wen­or­ga­ni­sa­ties en echt­pa­ ren gen­der­trai­nin­gen krij­gen”, geeft Dar­san­Ja­gan aan. Dit jaar is de werk­groep zeer op­ti­mis­tisch over het ver­loop van de cam­pag­ne, on­der meer van­we­ge het suc­ces van eer­der ge­voer­de cam­pag­nes. Dat de voor­gaan­de ac­ti­vi­tei­ten de ge­wens­te vruch­ten heb­ben af­ge­wor­pen, was on­der meer te mer­ken aan de bood­schap die tot ui­ting kwam in de te­ke­nin­gen en tek­sten van de te­ken­ en op­stel­wed­strij­den. Het the­ma van 16 Days of Ac­ti­vism Against Gen­der Vi­o­len­ce is dit jaar ‘Kleur je we­reld oran­je, ver­za­mel fond­sen ter be­strij­ding van ge­weld te­gen vrou­wen’. De­ze in­ter­na­ti­o­naal jaar­lijks te­rug­ke­ren­de cam­pag­ne be­gint op 25 no­vem­ber en ein­digt op 10 de­cem­ber. Su­ri­na­me heeft als lid van de Ver­e­nig­de Na­ties hier­bij ook een be­lang­rij­ke rol te ver­vul­len, zegt Dar­sanJa­gan. “Su­ri­na­me heeft ver­schil­len­de ver­dra­gen ge­te­kend met be­trek­king tot het uit­ban­nen van ge­weld te­gen vrou­wen, en wij kun­nen dus niet aan de kant­lijn staan, maar moe­ten ook even hard mee­strij­den, aan­ge­zien wij ook heel veel ge­val­len heb­ ben van ge­weld te­gen vrou­wen”, be­na­drukt de BGA­func­ti­o­na­ris.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.