Bij­zon­de­re han­dels­mis­sie Rut­te naar In­do­ne­sië

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

DEN HAAG - Pre­mier Mark Rut­te be­gint van­daag aan zijn twee­de han­dels­mis­sie de­ze ka­bi­nets­pe­ri­o­de aan In­do­ne­sië. Hij zal daar­bij als eer­ste Nederlandse re­ge­rings­lei­der het par­le­ment toe­spre­ken.

De toe­komst do­mi­neert te­gen­woor­dig de re­la­tie tus­sen bei­de lan­den. Het gaat voor­al om de han­del. Er wordt wei­nig te­rug­ge­ke­ken op de hon­der­den ja­ren lan­ge ge­meen­schap­pe­lij­ke ge­schie­de­nis.

Maar in de re­de tot het par­le­ment zal Rut­te woens­dag ook te­rug­blik­ken op het ver­le­den. Die ge­schie­de­nis kwam de­ze week nog weer vol­op in het nieuws toen bleek dat drie ge­zon­ken Nederlandse oor­logs­sche­pen in de Ja­va­zee zijn ver­dwe­nen. Rut­te spreekt ook met pre­si­dent Jo­ko Wi­do­do. Naast de pre­mier ne­men ook mi­nis­ter Li­li­an­ne Plou­men (Bui­ten­land­se Han­del en Ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king) en mi­nis­ter Me­la­nie Schultz en haar staats­se­cre­ta­ris Sha­ron Dijks­ma (In­fra­struc­tuur en Mi­li­eu) deel aan de han­dels­mis­sie.

Wa­ter is het do­mi­nan­te the­ma tij­dens de­ze eco­no­mi­sche mis­sie. Van de 110 mee­rei­zen­de be­drij­ven ko­men er on­ge­veer ze­ven­tig uit de ma­ri­tie­me sec­tor.

Rut­te is don­der­dag nog in Singapo­re om de eco­no­mi­sche ban­den aan te ha­len. Hij over­legt daar on­der an­de­ren met pre­si­dent To­ny Tan en pre­mier Hsien Loong Lee.

(De Te­le­graaf/ foto: pers­groep.net)

Mi­nis­ter-pre­si­dent Mark Rut­te ont­vangt pre­si­dent Jo­ko Wi­do­do van In­do­ne­sie tij­dens zijn twee­daags be­zoek aan Ne­der­land in april.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.