Nederlandse jour­na­list op­ge­pakt in Pa­na­ma

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

DEN HAAG - De Nederlandse jour­na­list Ok­ke Orn­stein is op­ge­pakt in Pa­na­ma. Dat mel­de de Nederlandse Ver­e­ni­ging van Journalisten (NVJ) gis­te­ren. De jour­na­lis­ten­vak­bond ver­oor­deelt de ar­res­ta­tie scherp.

Orn­stein is af­ge­lo­pen dins­dag bij bin­nen­komst in Pa­na­ma op­ge­pakt. De re­den voor zijn aan­hou­ding zijn de ar­ti­ke­len die hij op zijn we­blog Ba­na­na­ma Re­pu­blic pu­bli­ceer­de over du­bi­eu­ze ac­ti­vi­tei­ten van de Ca­na­de­se za­ken­man Mon­te Frie­sner in Pa­na­ma. Vol­gens de NVJ hangt hem een ge­van­ge­nis­straf van twin­tig maan­den bo­ven het hoofd van­we­ge smaad en las­ter. Het Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken liet we­ten de zaak op de voet te vol­gen en in nauw con­tact te staan met de free­lan­ce jour­na­list, zijn fa­mi­lie en de NVJ. De Nederlandse am­bas­sa­deur en een me­de­wer­ker van de am­bas­sa­de heb­ben Orn­stein in­mid­dels meer­de­re ke­ren be­zocht en het mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken heeft op ver­schil­len­de ni­veaus aan­dacht van de Pa­na­me­se au­to­ri­tei­ten ge­vraagd voor de zaak.

Orn­stein schrijft op zijn blog voor­al ver­ha­len over cor­rup­tie en frau­de­za­ken in La­tijnsA­me­ri­ka. Hij werkt ook voor on­der meer de Nederlandse pu­blie­ke om­roep en Al Ja­zee­ra. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.