Top­druk­te voor hulp­dien­sten om storm­scha­de­mel­din­gen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS - Het dak van de su­per­markt in Heen­vliet is door de storm ge­trof­fen.

ROT­TER­DAM - De zuid­wes­ter­storm hield gis­ter­mid­dag be­hoor­lijk huis in de Rot­ter­dam­se re­gio. De brand­weer kreeg uit al­le de­len van de re­gio mel­din­gen van storm­scha­de. Van om­ge­val­len bo­men zo­als aan de Tjal­k­laan bij de A20 tot om­ge­waai­de af­zet­tin­gen en af­ge­ruk­te doe­ken van bouw­stel­lin­gen. De brand­weer heeft ex­tra men­sen op de been.

Aan de Kolk in Briel­le heeft de har­de wind een deel van de ge­vel van een woon­huis ge­rukt. De be­wo­ners zijn gee­va­cu­eerd.

Bij de su­per­markt van Al­bert Heijn in Heen­vliet is het dak los ge­waaid, daar is het par­keer­ter­rein ont­ruimd en af­ge­zet. Los­ge­ko­men dak­pla­ten zor­gen voor ge­vaar. De win­kel bleef gis­te­ren ge­slo­ten. De groot­grut­ter ver­wacht van­daag wel weer de deu­ren te ope­nen voor de klan­ten. Het plas­tic waar­mee de ou­de Rot­ter­dam­se spoor­brug De Hef is in­ge­pakt, liet op ver­schil­len­de plek­ken los en koos het lucht­ruim. De weg rond De Hef is af­ge­zet. Bij een flat aan de Bin­nen­rot­te blijkt een raam niet be­stand te­gen de har­de wind.

Het OT Rot­ter­dam aan de Cool­ha­ven heeft de the­a­ter­voor­stel­ling van gis­ter­mid­dag af­ge­last. Het the­a­ter vrees­de dat het gla­zen dak­licht van het the­a­ter, dat vol in de wind staan, het mo­ge­lijk niet houdt. Het fes­ti­val Back at Sea in Oud­dorp had het op­tre­den van UB40 af­ge­last. De vei­lig­heid van be­zoe­kers in de gro­te tent kon niet wor­den ge­waar­borgd. Als al­ter­na­tief is er een op­tre­den van Dj Wip­neus en Pim in re­cre­a­tie­deel van Port Ze­lan­de. Veel men­sen ba­len.

Op de Rot­ter­dam­se Schie­weg heeft de wind ook voor scha­de ge­zorgd. Res­tau­rant Der­tien weet niet of ze de voor­deur open kan doen. Zij mel­den dat gas­ten kun­nen bel­len om even­tu­eel door de ach­ter­deur hun zaak in te ko­men.

Op de Maas­vlak­te heb­ben ver­schil­len­de con­tai­ner­over­slag­be­drij­ven het werk stil­ge­legd. Kra­nen bij ter­mi­nals zo­als de APM zijn uit voor­zorg ge­stopt. Bij RWG zijn con­tai­ners van een bin­nen­vaart­schip ge­val­len. Aan de El­be­weg in de Eu­ro­poort zijn con­tai­ners de weg op ge­waaid. De weg is af­ge­zet. In voet­bal­sta­di­on De Kuip zijn re­cla­me­bor­den van de twee­de ring los­ge­raakt door de har­de wind.

Bij Hoek van Hol­land spookt het goed. Gis­te­ren werd er een wind­stoot van 115 ki­lo­me­ter per uur ge­me­ten. De veer­dien­sten van P&O en Ste­na Li­ne uit Hoek van Hol­land va­ren vol­gens sche­ma. “Hoog­stens dat we de snel­heid iets aan­pas­sen”, zegt Hans Nij­hout van Ste­na Li­ne. “On­ze sche­pen zijn hier­op be­re­kend.” De Ste­na Bri­tan­ni­ca was vol­gens sche­ma om 13.45 uur uit Hoek van Hol­land ver­trok­ken.

Ook de RET had last van de herfst­storm. Ver­schil­len­de bus­lij­nen re­den an­ders om­dat er op de re­gu­lie­re rou­te bo­men zijn om­ge­waaid. Bus­lijn 32 reed op last van de po­li­tie niet over de Wil­lems­brug, maar koos de Eras­mus­brug. De Vei­lig­heids­re­gio ver­wach­te dat de storm tot vijf uur aan­houdt. (AD/ foto: AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.