Nog 21 an­ti­fas­cis­ten vast na pro­test­mars Den Haag

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Van de 166 de­mon­stran­ten die za­ter­dag wer­den aan­ge­hou­den voor­af­gaand aan een pro­test­mars door het cen­trum in Den Haag, zit­ten er op dit mo­ment nog 21 vast. “Vol­gens de po­li­tie gaat het om de de­mon­stran­ten van wie de iden­ti­teit nog niet is vast­ge­steld. De rest is met een pro­ces-ver­baal naar huis ge­stuurd”, al­dus een woord­voer­der. De de­mon­stra­tie van on­der meer de An­ti-Fas­cis­ti­sche Ac­tie was be­doeld om een vuist te ma­ken te­gen po­li­tie­ge­weld, ra­cis­me en de be­per­kin­gen die wor­den op­ge­legd aan de­mon­stra­ties. Zo’n twee­hon­derd sym­pa­thi­san­ten ver­za­mel­den zich in de het cen­trum van de hof­stad. Voor­af had de ge­meen­te la­ten we­ten dat de deel­ne­mers geen ge­zichts­be­dek­king moch­ten dra­gen. Om­dat de ac­tie­voer­ders geen ge­hoor ga­ven aan die op­roep, be­sloot bur­ge­mees­ter Jo­zi­as van Aart­sen van Den Haag de be­to­ging te ver­bie­den. Men­sen die hun ge­zich­ten met sjaals, ca­pu­chons en zon­ne­bril­len had­den be­dekt, wer­den aan­ge­hou­den. De 166 ar­res­tan­ten wer­den met bus­sen naar het hoofd­bu­reau ver­voerd voor ver­hoor. Tus­sen de ver­dach­ten wer­den op de grond zwa­re stuk­ken il­le­gaal vuur­werk aan­ge­trof­fen, maar ook verf­bom­men, stok­ken en een klauw­ha­mer.

(AD/ foto: nrc.nl)

Agen­ten bij een eer­de­re de­mon­stra­tie van on­der meer de An­ti-Fas­cis­ti­sche Ak­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.