Vuur­werk­vrije zo­nes niet meer po­pu­lair

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AMSTERDAM - De op­mars van vuur­werk­vrije zo­nes stokt. Net als vo­rig jaar wijst 1 op de 5 ge­meen­ten ge­bie­den aan waar niet ge­knald mag wor­den, maar het blijft meest­al be­perkt tot klei­ne ge­bied­jes rond ver­zor­gings­hui­zen en kin­der­boer­de­rij­en. Hand­ha­ving is het groot­ste pro­bleem.

Dat blijkt uit on­der­zoek door het AD on­der 356 ge­meen­ten. Slechts ze­ven ge­meen­ten voe­ren dit jaar voor het eerst vuur­werk­vrije zo­nes in: Box­tel, De Bilt, Huizen, Mid­del­burg, Tey­lin­gen, Utrecht en Win­ters­wijk. De an­de­re 69 ge­meen­ten met een ver­bod ken­den de af­ge­lo­pen jaar­wis­se­ling ook al ge­bie­den waar het af­ste­ken van vuur­werk ver­bo­den is. Vo­rig jaar steeg het aan­tal vuur­werk­vrije zo­nes nog fors, met en­ke­le tien­tal­len, maar die op­mars is ge­stuit. Dit jaar heb­ben Am­stel­veen en Soest hun vuur­werk­vrije ge­bie­den ver­kleind. In Til­burg en Ko­ren­dijk is het vuur­werk­ver­bod zelfs he­le­maal van ta­fel ge­veegd. “De over­last werd niet min­der en er is geen ca­pa­ci­teit om te hand­ha­ven”, zegt Ber­ry Si­mons van de ge­meen­te Til­burg.

Dat pro­bleem speelt in veel meer plaat­sen. “Je kan in vuur­werk­vrije zo­nes al­leen op he­ter­daad be­trap­pen”, zegt Ger­rit van de Kamp van po­li­tie­vak­bond ACP. “Dat is écht heel moei­lijk, dan moet je puur ge­luk heb­ben.”

Ge­brek aan agen­ten om de or­de in de zo­nes te hand­ha­ven, staat de uit­brei­ding van vuur­werk­vrije ge­bie­den in de weg. In slechts 11 ge­meen­ten met vuur­werk­vrije zo­nes wer­den vo­rig jaar waar­schu­win­gen of heel soms boe­tes uit­ge­deeld. Zo con­sta­teer­de Til­burg de af­ge­lo­pen jaar­wis­se­ling slechts één over­tre­ding. Die ge­meen­te stapt nu over op vrij­wil­li­ge vuur­werk­vrije zo­nes. Dat be­te­kent: niet ver­bie­den, maar net­jes vra­gen. “Een po­ging, om zo de over­last ver­der te­rug te drin­gen”, zegt Si­mons. “We we­ten niet of het werkt.” In de ge­meen­te Ko­ren­dijk gold vo­rig jaar een knal­ver­bod rond ver­zor­gings­huis Heem­zicht. Op ver­zoek van de di­rec­tie van het huis is dat ver­bod op­ge­he­ven. “Vuur­werk op 31 de­cem­ber, daar hou­den on­ze be­wo­ners ge­woon re­ke­ning mee”, zegt een woord­voer­der van Heem­zicht.

Toch wor­den ge­bie­den rond ver­zor­gings­hui­zen nog al­tijd het vaakst aan­ge­we­zen als vuur­werk­vrije zo­nes: dat ge­beurt dit jaar in 37 ge­meen­ten. Ook kin­der­boer­de­rij­en zijn vaak vuur­werk­vrij: in 24 ge­meen­ten. Slechts tien ge­meen­ten ban­nen vuur­werk uit hun he­le cen­trum. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.