Fey­en­oord pakt draad weer op

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Kop­lo­per Fey­en­oord heeft in de ere­di­vi­sie de draad weer op­ge­pakt. Na drie du­els zon­der ze­ge won­nen de Rot­ter­dam­mers wel van PEC Zwol­le. De 3-0 eind­stand ver­bloemt ech­ter wel de ma­ti­ge vorm die Fey­en­oord gro­te de­len van de wed­strijd liet zien. De wed­strijd ken­de ove­ri­gens wel een in­druk­wek­kend be­gin, door­dat Rot­ter­dam­se fans bij de op­komst van bei­de elf­tal­len licht­jes en ster­re­tjes lie­ten op­lich­ten als steun­be­tui­ging aan To­ny Vil­he­na, wiens moe­der on­langs over­leed. En ge­lij­ker­tijd klonk uit dui­zen­den ke­len ‘You’ll ne­ver walk alo­ne’. De ploeg van Gio­van­ni van Bron­ck­horst speel­de in een te laag tem­po en was bo­ven­dien slor­dig in de pas­sing. Daar­door bleef Zwol­le, dat zelf ze­ker niet groots speel­de, mak­ke­lijk op de been. Toch leek Fey­en­oord-spits Ni­co­lai Jør­gen­sen te sco­ren, maar Wout Bra­ma keer­de zijn kop­bal op, of mis­schien wel ach­ter, de doel­lijn. Het bleef 0-0. Maar na 38 mi­nu­ten was het toch raak voor de thuis­ploeg. Waar de voor­zet­ten op Jør­gen­sen vrij­wel al­le­maal sim­pel wer­den weg­ge­kopt door Ted van de Pa­vert, kwam een ho­ge bal van Jens Toornstra op Dirk Kuijt wel aan. De aan­voer­der ver­leng­de de bal ver­vol­gens pri­ma naar de lan­ge hoek: 1-0. Na rust leek Fey­en­oord ster­ker voor de dag te ko­men. El­je­ro Elia draai­de al snel Bram van Po­len dol en le­ver­de een pri­ma voor­zet op Jør­gen­sen af, maar de Deen kop­te de bal van­af een me­ter of twee on­be­grij­pe­lijk naast het doel van kee­per Mic­key van der Hart in plaats van er­in. Die aan­val be­loof­de dus veel, maar Fey­en­oord zak­te daar­na toch weer in. PEC kon er niet van pro­fi­te­ren en toen Ka­rim El Ah­ma­di, te­rug van een bles­su­re, twin­tig mi­nu­ten voor tijd van gro­te af­stand de 2-0 ach­ter Van der Hart pe­gel­de, was het du­el ge­speeld. Toornstra te­ken­de, even­eens met een knal van bui­ten de zes­tien, voor het slot­ak­koord.

(NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.