Pa­ri­nee­ti Cho­p­ra be­grijpt B-to­wn niet

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De ou­ders van Pa­ri­nee­ti Cho­p­ra heb­ben geen ver­le­den in de show­bizz. De ac­tri­ce werd ech­ter in de Bol­ly­wood­film­in­du­strie ge­ïn­tro­du­ceerd door Yash Raj Films van­we­ge haar markt­ver­ken­ning vaar­dig­he­den. On­langs zei Pa­ri dat ze de film­in­du­strie nooit zal be­grij­pen.

“Ik denk dat ik de film­in­du­strie nooit zal be­grij­pen. Ik denk niet dat nie­mand het zal snap­pen. De­ge­nen die hier al 50 jaar zijn, zul­len het ook met mij eens zijn. De re­den daar­toe is dat het de ma­nier waar­op de in­du­strie func­ti­o­neert, ge­ba­seerd is op de ac­cep­ta­tie van de we­reld en dit kun­nen we niet be­dwin­gen. Het is in­ge­wik­keld, dus je zult het nooit be­grij­pen. Als wij het zou­den be­grij­pen hoe B-To­wn in el­kaar zit, dan zou een­ie­der ‘ko­ning of ko­nin­gin’ zijn. En dit is niet mo­ge­lijk”, zei Pa­ri­nee­ti in ge­sprek met Hin­du­s­tan Ti­mes.

Ze werd en­ke­le ke­ren ge­kop­peld aan re­gis­seur Ma­neesh Shar­ma. Pa­ri­nee­ti be­weer­de, dat zij het zelf be­kend zal ma­ken als zij een lief­des­re­la­tie heeft. “Als het zo ver is, ga ik het ze­ker la­ten we­ten. We zul­len zien wan­neer het ge­beurt. Op dit mo­ment, wil ik ge­woon over mijn werk pra­ten.” Pa­ri is on­langs ge­strikt voor het vier­de deel van de Gol­maal film­reeks van re­gis­seur Ro­hit Shet­ty. Gol­maal Again staat ge­pland voor een re­lea­se met Di­wa­li 2017. De ac­tri­ce heeft ook de hoofd­rol in Me­ri

en Ta­kadum. In Me­ri Py­aari Bin­du wordt ze naast Ayush­mann Khur­ra­na ge­zien. Zij zal een as­pi­rant­zan­ge­res in de film spe­len. En in met ac­teur Sus­hant Singh Ra­j­put.

Py­aari Bin­du Ta­kadum

(me­dia247.co.uk/foto: de­sign­wa­gon.co.in)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.