Pra­chi: “Moei­lijk ima­go te door­bre­ken”

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Pra­chi De­sai zegt dat ze voort­du­rend haar ima­go van een aar­di­ge da­me pro­beert te ver­an­de­ren. In de mees­te films heeft ze een ty­pi­sche de rol ge­speeld, die gang­baar is in Bol­ly­wood. De 28-ja­ri­ge ac­tri­ce maak­te haar gro­te ac­teer­de­buut in de Bol­ly­wood­film­in­du­strie in 2008 met Rock On !!. Hier­voor speel­de ze de ver­trou­we­lij­ke oud­ste zus in de tv-se­rie Kasamh Se van Ek­ta Kap­oor. “Na Rock On !!, ge­beur­de het­zelf­de ding met mij. Ve­len heb­ben dit mee­ge­maakt, ik werd een ste­reo­tiep. Al­ler­eerst om­dat ik eer­der tv-shows deed en ik speel­de een­vou­di­ge rol­len in mijn films, die hier­na volg­den. Ik werd in de film­in­du­strie niet ge­lan­ceerd in een van die ex­treem gro­te bud­get films, waar­mee ik toch ver­he­ven kon wor­den tot die po­si­tie. Het is moei­lijk voor mij om de per­cep­tie van de aar­di­ge da­me te ver­an­de­ren. De rol­len die ik ge­speeld heb, moe­ten pas­sen bij mijn leef­tijd”, ver­tel­de Pra­chi. Ter­wijl zij ver­tel­de over een an­de­re ste­reo­ty­pe die zij vaak ge­zien heeft, zei ze dat als ge­volg van haar rol in Rock

film­ma­kers dach­ten dat zij ou­der was. Dus bo­den zij haar meer vol­was­sen rol­len. “Ik was ne­gen­tien toen ik Rock On deed, maar ik kreeg de meest vreem­de re­ac­ties van en­ke­le be­ken­de film­ma­kers. Ze wa­ren ver­baasd dat ik zo jong was. Ik krijg nog steeds rol­len waar ik een in­tens per­so­na­ge moet spe­len. Wij moe­ten hard wer­ken. Het kost tijd om de bes­te scripts en rol­len te vin­den. Ac­tri­ces als Kang­a­na, Vi­dya Ba­lan en Pa­ri­neeta zijn goe­de voor­beel­den”, al­dus de Rock On 2-ac­tri­ce.

On!!

(in­di­a­ti­mes.com / foto: wall­pa­per­sand­back­ground.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.