Fran­sen naar de stem­bus voor ver­kie­zing pre­si­dents­kan­di­daat Re­pu­bli­kei­nen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

De Fran­se be­vol­king koos gis­te­ren in de voor­ver­kie­zin­gen een pre­si­dents­kan­di­daat voor de Re­pu­bli­kein­se Par­tij (UMP). Alain Jup­pe, Ni­ko­las Sar­ko­zy en Fran­çois Fil­lon ma­ken de mees­te kans. Vol­gens de pei­lin­gen wordt het een nek-aan-nek­ra­ce tus­sen de drie man­nen. Als geen van de in to­taal ze­ven kan­di­da­ten zon­dag 50 pro­cent van de stem­men krijgt, dan volgt er een twee­de stem­ron­de. Rond 12.00 uur had­den al een mil­joen men­sen een stem uit­ge­bracht, mel­den de or­ga­ni­sa­to­ren van de voor­ver­kie­zin­gen. In 2012 heb­ben 2,6 mil­joen Fran­sen een stem uit­ge­bracht bij de voor­ver­kie­zin­gen van de So­ci­a­lis­ti­sche Par­tij. Al­le 44,8 mil­joen stem­ge­rech­tig­den moch­ten mee­doen aan de voor­ver­kie­zin­gen. Ze moe­ten dan wel 2 eu­ro be­ta­len en een ver­kla­ring te­ke­nen waar­in staat dat ze de par­tij­waar­den on­der­schrij­ven. Jup­pe ging voor­op in de pei­lin­gen, maar heeft zwa­re con­cur­ren­tie van de an­de­re kan­di­da­ten. Sar­ko­zy heeft vol­gens ken­ners in­ge­speeld op po­pu­lis­ti­sche sen­ti­men­ten. Fil­lon maak­te zich voor­al po­pu­lair met het voor­ne­men om stren­ge maat­re­ge­len te ne­men om de eco­no­mie voor­uit te hel­pen. De Re­pu­bli­kein­se pre­si­dents­kan­di­daat gaat het bij de ver­kie­zin­gen vol­gend jaar voor­al op­ne­men te­gen de recht­se Ma­ri­ne Le Pen van de eu­ro­scep­ti­sche par­tij Front Na­ti­o­nal. De link­se Fran­çois Hol­lan­de van de So­ci­a­lis­ti­sche Par­tij heeft veel aan po­pu­la­ri­teit in­ge­boet. De kan­di­daat van de Re­pu­bli­kein­se Par­tij maakt vol­gens ken­ners de mees­te kans op het pre­si­dent­schap.

(NU.nl)

De hui­di­ge bur­ge­mees­ter van Bor­deaux, Alain Jup­pe. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.