Re­bel­len in Alep­po be­schie­ten school

Times of Suriname - - BUITENLAND -

LIBANON - Sy­ri­sche re­bel­len heb­ben gis­te­ren in het wes­ten van Alep­po, dat wordt ge­con­tro­leerd door re­ge­rings­troe­pen, een school be­stookt met gra­na­ten. Daar­door kwa­men ze­ven kin­de­ren om het le­ven. Dat heeft het Ob­ser­va­to­ri­um voor Men­sen­rech­ten be­kend­ge­maakt.

De Sy­ri­sche staats­te­le­vi­sie meld­de tien do­den, on­der wie leer­lin­gen van de Sa­ria Hasoun-school in de wijk alFar­qan. In het oos­te­lijk deel van de stad, waar de op­stan­de­lin­gen die het ver­trek van pre­si­dent As­sad ei­sen de dienst uit­ma­ken, is pro­fes­si­o­ne­le me­di­sche ver­zor­ging vrij­wel on­mo­ge­lijk ge­wor­den. Ook de laat­ste nog ope­re­ren­de zie­ken­hui­zen zijn zo zwaar be­scha­digd ge­raakt door de aan­hou­den­de bom­bar­de­men­ten, dat ze sinds za­ter­dag niet mee kun­nen wor­den ge­bruikt. De lucht­aan­val­len door Sy­ri­sche en Rus­si­sche straal­ja­gers heb­ben bo­ven­dien veel slacht­of­fers ge­maakt.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.