In­di­a­se mi­li­tai­ren ge­dood in hin­der­laag

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IN­DIA - Ze­ker drie In­di­a­se mi­li­tai­ren zijn om het le­ven ge­ko­men toen hun kon­vooi in een hin­der­laag reed in de noord­oos­te­lij­ke deel­staat As­sam. Aan­val­lers open­den vol­gens The Ti­mes of In­dia het vuur met on­der meer au­to­ma­ti­sche ge­we­ren en ra­ket­wer­pers. Het kon­vooi was on­der­weg naar de stad Dig­boi toen gu­er­ril­la­strij­ders de aan­val open­den. Ze ge­bruik­ten ex­plo­sie­ven om een le­ger­truck op te bla­zen.

Daar­na scho­ten ze op mi­li­tai­ren in een jeep. Drie sol­da­ten over­leef­den de aan­val niet; vier an­de­ren raak­ten ern­stig ge­wond. Het gaat vol­gens de krant om een van de groot­ste aan­val­len op vei­lig­heids­troe­pen in As­sam in ze­ker twin­tig jaar. Vol­gens de au­to­ri­tei­ten zit­ten ver­moe­de­lijk lo­ka­le se­pa­ra­tis­ten ach­ter de ver­ras­sings­aan­val. Het le­ger liet we­ten een gro­te ope­ra­tie op touw te heb­ben ge­zet om de da­ders op te spo­ren.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.