Do­den bij crash po­li­tie­he­li­kop­ter Rio

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BRAZILIE - Ze­ker vier agen­ten zijn om het le­ven ge­ko­men toen een po­li­tie­he­li­kop­ter neer­stort­te in Rio de Jan­ei­ro. Dat ge­beur­de na een dag vol zwa­re ge­vech­ten tus­sen de po­li­tie en ver­meen­de cri­mi­ne­len in een slop­pen­wijk die be­kend­staat als de Stad van God, be­richt­ten lo­ka­le me­dia. Het is nog on­dui­de­lijk of het toe­stel za­ter­dag­avond (lo­ka­le tijd) uit de lucht is ge­scho­ten, of dat an­de­re fac­to­ren een rol speel­den. Op ama­teur­beel­den is te zien dat de he­li­kop­ter in een spin is ge­raakt en in een rech­te lijn uit de lucht lijkt te val­len.

Het toe­stel kwam uit­ein­de­lijk neer in een open ge­bied, vlak­bij een gro­te snel­weg. De li­cha­men van de be­man­nings­le­den zijn in­mid­dels ge­bor­gen door de brand­weer. De po­li­tie liet in een ver­kla­ring we­ten dat nog on­der­zoek wordt ge­daan naar de oor­zaak van de crash.

Het zou niet de eer­ste keer zijn dat een toe­stel bo­ven Rio is neer­ge­haald door cri­mi­ne­len, die in de Bra­zi­li­aan­se mil­joe­nen­stad vaak zwaar­be­wa­pend zijn. Het luk­te drugs­cri­mi­ne­len in 2009 een po­li­tie­he­li­kop­ter neer te ha­len. Twee be­man­nings­le­den over­leef­den die crash niet.

De po­li­tie kreeg de af­ge­lo­pen ja­ren steeds meer grip op de slop­pen­wij­ken in Rio en kon drugs­cri­mi­ne­len en an­de­re ben­des vaak ver­drij­ven. Uit over­heids­cij­fers blijkt ech­ter dat de cri­mi­na­li­teit weer in de lift zit. De stad gaat ge­bukt on­der een eco­no­mi­sche cri­sis, met stij­gen­de werk­loos­heid tot ge­volg.

(De Te­le­graaf)

De po­li­tie van Rio op de plaats des on­heil, waar­bij er vier do­den zijn ge­val­len. (Dai­ly Mail)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.