Mer­kel wil bonds­kan­se­lier blij­ven

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DUITS­LAND Bonds­kan­se­lier An­ge­la Mer­kel wil de Duit­se re­ge­ring blij­ven lei­den en wil lei­der van de chris­ten­de­mo­cra­ti­sche CDU blij­ven. Dit heb­ben men­sen uit het CDU-par­tij­be­stuur gis­te­ren be­ves­tigd te­gen­over pers­bu­reau DPA.

Het be­stuur was gis­te­ren in be­slo­ten ver­ga­de­ring in Ber­lijn bij­een. Ver­wacht werd dat Mer­kel la­ter op de dag op een pers­con­fe­ren­tie of­fi­ci­eel be­kend­maak­te dat ze haar baan wil hou­den en de ver­kie­zin­gen in sep­tem­ber vol­gend jaar als lijst­trek­ker in wil. Het CDU-par­tij­con­gres kiest dins­dag 6 de­cem­ber in Es­sen de nieuw par­tij­lei­ding.

Mer­kel ligt on­der vuur, ook bij Duit­se chris­ten­de­mo­cra­ten, maar een al­ter­na­tief voor de 62-ja­ri­ge Mer­kel is vol­gens Duit­se me­dia niet voor­han­den. De golf van kri­tiek op haar vluch­te­lin­gen­be­leid heeft haar po­pu­la­ri­teit in al­ge­me­ne zin niet aan­ge­tast. Mer­kel is al bonds­kan­se­lier sinds 22 no­vem­ber 2005 en leidt de CDU sinds 2000.

Als Mer­kel zo­als ver­wacht op het con­gres in Es­sen weer tot lei­der wordt ge­ko­zen, maakt ze kans de re­cord­hou­ders in het bonds­kan­se­lier­schap te over­tref­fen. Bij een ver­kie­zings­over­win­ning van de CDU treedt Mer­kel in 2017 in haar twaalf­de jaar als bonds­kan­se­lier op­nieuw aan. Re­cord­hou­der Hel­mut Kohl was zes­tien jaar de Duit­se pre­mier (1982-1998) en CDU-me­de­op­rich­ter Kon­rad Ade­nau­er be­kleed­de de post veer­tien jaar lang (19491963).

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.