Re­sis­ten­tie te­gen an­ti­bi­o­ti­ca stijgt

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Wie een ern­sti­ge ont­ste­king heeft, krijgt an­ti­bi­o­ti­ca. Het is een me­di­cijn dat in de loop van de af­ge­lo­pen hal­ve eeuw mil­joe­nen men­sen het le­ven heeft ge­red. Maar het is ook een wa­pen dat steeds min­der ef­fec­tief aan het wor­den is. De bac­te­ri­ën die het moet hel­pen eli­mi­ne­ren, wor­den steeds va­ker re­sis­tent te­gen de meest ge­bruik­te an­ti­bi­o­ti­ca. In 2015 is de re­sis­ten­tie ver­der dras­tisch toe­ge­no­men, con­clu­deert de ECDC, het Eu­ro­pe­se Cen­trum voor in­fec­tie­ziek­tes. Ie­der jaar over­lij­den 25.000 men­sen in de EU als ge­volg van re­sis­ten­tie. Zo is de re­sis­ten­tie van de Kleb­siel­la pneu­mo­ni­ae bac­te­rie (foto) met 6,2 pro­cent toe­ge­no­men. De­ze bac­te­rie ver­zwakt het im­muun­sys­teem en maak­te in 2011 nog 28 slacht­of­fers in een Rot­ter­dams zie­ken­huis. Wat de ECDC voor­al zor­gen baart, is de re­sis­ten­tie te­gen de an­ti­bi­o­ti­ca car­ba­pe­nem en po­ly­myxin. De­ze twee wor­den ge­zien als een laat­ste red­mid­del, als geen en­ke­le an­der an­ti­bi­o­ti­cum aan­slaat. In Eu­ro­pa is al lan­ge­re tijd een pro­gram­ma ac­tief om het ge­bruik van an­ti­bi­o­ti­ca te ver­min­de­ren. Dat helpt om bac­te­ri­ën min­der kans te ge­ven om zich aan te pas­sen en re­sis­tent te wor­den. Voor­al in noor­de­lijk Eu­ro­pa slaat die cam­pag­ne aan, maar voor­al in het zui­den (voor­al Grie­ken­land, Span­je en Ita­lië) neemt het ge­bruik nog al­tijd toe.

Aan­ge­zien bac­te­ri­ën zich niet aan gren­zen hou­den, ver­zwakt dat ook pa­ti­ën­ten in lan­den als Ne­der­land. Het ECDC vreest dat we in dit tem­po te­rug­gaan naar het tijd­perk voor an­ti­bi­o­ti­ca be­schik­baar kwa­men, zo schrij­ven ze in een rap­port. Dat be­te­kent dat ook or­gaan­trans­plan­ta­tie, kan­ker­be­han­de­lin­gen en an­de­re in­ten­sie­ve in­gre­pen niet meer goed mo­ge­lijk zijn. Ont­ste­kin­gen ste­ken daar­bij snel de kop op en zijn fu­nest.

Nie­mand weet wan­neer dat punt be­reikt is, maar pro­jec­ties la­ten zien dat het al in het vol­gen­de de­cen­ni­um zo­ver kan zijn. Ten­zij meer lan­den het ge­bruik van an­ti­bi­o­ti­ca ook bij die­ren - ern­stig te­rug­drin­gen. Op be­paal­de vlak­ken zijn al klei­ne ver­be­te­rin­gen te zien. Zo is het per­cen­ta­ge re­sis­ten­te Stap­hy­lo­coc­cus au­re­us, de bac­te­rie die on­der an­de­re long­ont­ste­kin­gen ver­oor­zaakt, aan het da­len. Maar veel meer is no­dig om de­ze ont­wik­ke­ling te­rug te draai­en. An­ders val­len in 2050 10 mil­joen do­den, voor­spelt het ECDC.

(MSN.COM/foto:

www.faqt.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.