Ro­de wijn voor­komt mo­ge­lijk bloed­vat­scha­de

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Het drin­ken van een of meer­de­re gla­zen ro­de wijn voor­af­gaand aan het ro­ken van een si­ga­ret kan bloed­vat­scha­de voor­ko­men. Het gaat hier­bij om men­sen die in­ci­den­teel een si­ga­ret op­ste­ken.

Dit schrijft The Dai­ly Mail op ba­sis van on­der­zoek ge­daan door The Ame­ri­can Jour­nal of Me­di­ci­ne. De on­der­zoe­kers on­der­zoch­ten de ef­fec­ten op di­ver­se bi­o­che­mi­sche pro­ces­sen in het bloed van twin­tig ge­zon­de niet-ro­kers, die voor het on­der­zoek drie si­ga­ret­ten rook­ten. De helft van de res­pon­den­ten dronk een uur voor het ro­ken ro­de wijn, tot het al­co­hol­ge­hal­te in het bloed 0,75 pro­mil­le was. Voor het drin­ken en ro­ken wer­den bloed en uri­ne ver­za­meld. Dit werd ge­daan tot acht­tien uur na het drin­ken en ro­ken. Door ro­ken wordt scha­de aan­ge­richt in cel­len. De on­der­zoe­kers von­den bij die­ge­nen die ge­dron­ken had­den geen ver­an­de­rin­gen in de cel­len. Daar­bij heeft ro­ken in­vloed op de ac­ti­vi­teit van te­lo­me­ra­se in cel­len, zo­ge­he­ten en­zy­men met on­der an­de­re pro­te­ï­ne. Ro­ken zon­der het drin­ken van ro­de wijn liet een da­ling van 56 pro­cent van te­lo­mo­ra­se zien, te­gen­over 20 pro­cent bij drin­kers. Si­ga­ret­ten­rook ver­oor­zaakt scha­de aan het en­do­theel, de bin­nen­kant van de vaat­wand, ont­ste­king en cel­lu­lai­re ver­ou­de­ring. Ro­de wijn kan het en­do­theel in krans­slag­aders ver­be­te­ren. Het on­der­zoek is ge­daan on­der jon­ge, ge­zon­de niet-ro­kers. De on­der­zoe­kers stel­len dat er geen uit­spraak kan wor­den ge­daan over ou­de­ren, zie­ken of chro­ni­sche ro­kers. Des­al­niet­te­min zeg­gen ze dat de­ze stu­die veel kan be­te­ke­nen voor toe­kom­stig on­der­zoek naar bloed­vat­scha­de bij men­sen.

Het We­reld Kan­ker On­der­zoek Fonds laat we­ten dat dit on­der­zoek niet als aan­moe­di­ging moet wor­den be­schouwd om meer te drin­ken en/of te ro­ken. “Uit we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek blijkt dat het drin­ken van al­co­hol de kans op ze­ven soor­ten kan­ker aan­zien­lijk ver­groot, waar­on­der darm- en borst­kan­ker.” “Dit ri­si­co wordt nog gro­ter wan­neer al­co­hol­con­sump­tie wordt ge­com­bi­neerd met ro­ken. Voor­al het ri­si­co op kan­ker in de mond wordt ver­groot. De ge­zond­heids­ri­si­co’s hier­van we­gen ve­le ma­len zwaar­der dan de mo­ge­lij­ke voor­de­len van het drin­ken van ro­de wijn.” (MSN.COM/foto: The

Ne­ther­lands BV)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.