De huid be­scher­men te­gen scha­de­lij­ke in­vloe­den

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

‘Ken je vij­and’ is een stra­te­gie die ei­gen­lijk al­tijd van pas komt, ook als het om de be­scher­ming van je huid gaat. On­ze huid heeft voort­du­rend te ma­ken met ex­ter­ne (ex­trin­sie­ke) en in­ter­ne (in­trin­sie­ke) fac­to­ren die de huid­cel­len ‘on­der vuur ne­men’. Al de­ze fac­to­ren zet­ten een oxi­da­tie­pro­ces in wer­king waar­door de huid ver­ou­dert. Dit ver­ou­de­rings­pro­ces wordt deels be­paald door ge­ne­ti­sche fac­to­ren (chro­no­lo­gi­sche ver­ou­de­ring) en deels door fac­to­ren van bui­ten­af (le­vens­stijl, voe­ding, bloot­stel­ling aan de zon en lucht­ver­vui­ling). De groot­ste vij­and on­der de­ze ex­ter­ne fac­to­ren is de bloot­stel­ling aan ul­tra­vi­o­let­te stra­ling (de zon). Maar ook het voe­dings­pa­troon is be­lang­rijk. Als je li­chaam voe­dings­stof­fen te­kort krijgt, kan dit scha­de­lij­ke ont­ste­kings­pro­ces­sen in de hand wer­ken. Ver­der kan een on­ge­zon­de le­vens­stijl de huid­ver­ou­de­ring ver­snel­len. Het ad­vies luidt dus ei­gen­lijk al­tijd weer: eet ge­zond, be­weeg vol­doen­de, rook niet, wees ma­tig met al­co­hol, slaap vol­doen­de en – last but not least – be­scherm je huid te­gen de zon. Huid­art­sen ra­den aan om ie­de­re dag een crè­me met een UV-fil­ter te ge­brui­ken. Er wordt wel ge­zegd dat de hoe­veel­heid UV-stra­ling die on­ze huid in een jaar in de bui­ten­lucht in de stad op­vangt wel eens zou kun­nen uit­ko­men op vier we­ken in­ten­sief zon­nen op de Ma­le­di­ven. Waar of niet, het is in ie­der ge­val be­ter om je huid ade­quaat te­gen UV-stra­ling te be­scher­men met een UV-fil­ter van ten­min­ste 25.

’s Nachts kun je je huid hel­pen te her­stel­len met een crè­me op ba­sis van re­ti­nol (vi­ta­mi­ne A). Re­ti­nol sti­mu­leert de pro­duc­tie van col­la­geen en elas­ti­ne, ver­be­tert de bloed­cir­cu­la­tie en helpt om de huid te be­scher­men te­gen vrije ra­di­ca­len. Daar­naast wordt wel ge­ad­vi­seerd om je huid een keer per week te ex­fo­li­ë­ren. In de loop van de tijd ver­liest je huid elas­ti­ci­teit en wor­den de po­ri­ën gro­ter, dit geldt te­meer als ze zich vul­len met talg of ma­ke-upres­ten. Goed rei­ni­gen en re­gel­ma­tig ex­fo­li­ë­ren is daar­om van be­lang. Je kunt je huid zelf thuis ex­fo­li­ë­ren met een me­cha­ni­sche scrub (klei­ne kor­rel­tjes die door de wrij­ving een lich­te der­ma­bra­sie uit­voe­ren) of een che­mi­sche pee­ling op ba­sis van gly­col­zuur (gly­co­lic acid) of melk­zuur (lac­tic acid). (Tren­dysty­le.com/foto:

a5.fi­les.xo­vain.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.