Vrou­wen die ou­der zijn dan 25 bij eer­ste kind le­ven lan­ger

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Vrou­wen die na hun 25 ste een kind krij­gen, le­ven vaak lan­ger dan vrou­wen die op jon­ge­re leef­tijd moe­der wor­den. Dat blijkt uit een meer­ja­rig on­der­zoek van de Uni­ver­si­teit van San Diego on­der 28.000 vrou­wen. Dat meldt Ti­me. De re­sul­ta­ten ver­sche­nen in het Ame­ri­can Jour­nal of Pu­blic He­alth.

Van de groep on­der­zoch­te vrou­wen be­reik­te de helft de leef­tijd van ne­gen­tig jaar. “Wat hen on­der­scheid­de van de an­de­ren was dat zij op la­te­re leef­tijd hun eer­ste kind kre­gen”, ver­telt on­der­zoe­ker Alad­din Sha­dy­ab. Ver­ge­le­ken met vrou­wen die jon­ger wa­ren dan 25 toen ze hun eer­ste kind kre­gen, had­den de vrou­wen die er­na be­vie­len 11 pro­cent meer kans om ne­gen­tig te wor­den. Ook wer­den zij ge­zon­der oud met min­der chro­ni­sche ziek­ten als hart­pro­ble­men en dia­be­tes. Bo­ven­dien had­den vrou­wen die twee tot vier kin­de­ren kre­gen meer kans om ou­der te wor­den dan moe­ders met een kind. Dit gold ech­ter al­leen voor wit­te vrou­wen en niet bij zwar­te vrou­wen.

In hun on­der­zoek hiel­den we­ten­schap­pers re­ke­ning met een aan­tal fac­to­ren die de le­vens­ver­wach­ting en de keu­ze voor het krij­gen van kin­de­ren kun­nen be­ïn­vloe­den, zo­als de leef­tijd van de moe­der, haar ras, op­lei­ding, in­ko­men, bur­ger­lij­ke stand, BMI, ro­ken, al­co­hol­con­sump­tie en het ge­bruik van an­ti­con­cep­tie. Zelfs met de­ze fac­to­ren mee­ge­re­kend bleef er een dui­de­lijk ver­band tus­sen een ho­ge­re leef­tijd bij de ge­boor­te van het eer­ste kind en een ver­hoog­de le­vens­ver­wach­ting. Het on­der­zoek heeft geen dui­de­lij­ke ver­kla­ring voor het ver­band, maar vol­gens eer­der on­der­zoek zijn so­ci­a­le fac­to­ren zo­als in­ko­men en edu­ca­tie ken­mer­ken van de toe­gang tot ge­zond­heids­zorg voor een vrouw. Vrou­wen die la­ter in het le­ven kin­de­ren krij­gen be­slui­ten dit vaak om­dat zij lan­ger wil­len stu­de­ren en een car­ri­è­re wil­len na­ja­gen. Dat leidt vaak tot een ho­ger in­ko­men. De gro­te­re toe­gang tot ge­zond­heids­zorg zorgt er­voor dat ze lan­ger le­ven.

Daar­naast zijn vrou­wen die twee tot vier kin­de­ren heb­ben ge­kre­gen over het al­ge­meen ge­zon­der dan vrou­wen met een kind. Het feit dat zij in staat wa­ren meer­de­re zwan­ger­schap­pen te vol­bren­gen is sim­pel­weg een in­di­ca­tie van hun goe­de ge­zond­heid en hun gro­te­re kans om oud te wor­den. On­danks de re­sul­ta­ten roe­pen de on­der­zoe­kers vrou­wen niet op hun zwan­ger­schap uit te stel­len. Vol­gens Sha­dy­ab brengt het op la­te­re leef­tijd krij­gen van een kind sig­ni­fi­cant meer ri­si­co’s met zich mee voor zo­wel de moe­der als het kind.

MSN.COM)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.