Be­stuur­ba­re kak­ker­lak is red­der in nood

Times of Suriname - - PANORAMA -

Veel men­sen vin­den kak­ker­lak­ken maar en­ge vie­ze bees­ten. Voor Ame­ri­kaan­se we­ten­schap­pers zijn de ke­ver­ach­ti­ge in­sec­ten juist bij­zon­der waar­de­vol. Uit­ge­rust met ge­a­van­ceer­de elek­tro­ni­ca op hun pant­sers en sprie­ten bren­gen ze on­vei­li­ge ge­bie­den in kaart en ver­za­me­len in­for­ma­tie. De klei­ne ver­ken­ners krij­gen sinds kort on­der­steu­ning van dro­nes.

Op de uni­ver­si­teit van het Ame­ri­kaan­se North Caro­li­na wordt vol­op ge­ëx­pe­ri­men­teerd met be­stuur­ba­re kak­ker­lak­ken, meldt Ne­wat­las. com. De zo­ge­naam­de bi­o­bots krij­gen elek­tro­den op hun rug en aan de uit­steek­sels op hun ach­ter­lijf. De­ze uit­steek­sels, de cer­ci, re­gi­stre­ren be­we­gin­gen in de lucht. Bij be­we­ging neemt een kak­ker­lak met­een de kui­er­lat­ten, want be­we­ging be­te­kent ge­vaar. Maar, door de cer­ci te mis­lei­den wor­den de in­sec­ten juist een be­paal­de kant op­ge­stuurd, bij­voor­beeld naar een ge­vaar­lijk ge­bied of in­ge­stort ge­bouw. Via sen­so­ren op de rug wordt de om­ge­ving met spe­ci­a­le soft­wa­re in kaart ge­bracht. Dro­nes ma­ken van­uit de lucht beel­den die niet door de in­sec­ten zijn ge­de­tec­teerd. Na sa­men­voe­ging van al­le da­ta ont­staat een com­pleet beeld van de om­ge­ving. Vol­gens we­ten­schap­pers wor­den zo steeds gro­te­re ge­bie­den in kaart ge­bracht. Ook kun­nen bi­o­bots speu­ren naar over­le­ven­den bij ram­pen en de­tec­te­ren ze ra­dio­ac­tie­ve en che­mi­sche drei­gin­gen. Ove­ri­gens zijn er ook te­gen­stan­ders van op af­stand be­stuur­ba­re kak­ker­lak­ken. Die­ren­lief­heb­bers noe­men het mis­han­de­ling en vin­den dat ro­bots moe­ten wor­den in­ge­zet voor het werk. Maar vol­gens on­der­zoe­kers kun­nen de klei­ne red­der­tjes - in te­gen­stel­ling tot ro­bots - door he­le klei­ne ruim­tes krui­pen. Bo­ven­dien is de voor­raad groot. Ze plan­ten zich ra­zend­snel voort.

(AD.NL/foto: as­sets.rbl.ms)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.