Au­stra­li­ër schept zoon­tje met jet­ski tij­dens fa­mi­lie-uitje

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een ne­gen­ja­ri­ge jon­gen is in Au­stra­lië over­le­den, na­dat hij was aan­ge­va­ren door zijn va­der, die op een jet­ski zat. De hulp­dien­sten von­den het li­chaam van het kind in het week­end. De jon­gen liep vol­gens Au­stra­li­sche me­dia door het on­die­pe wa­ter aan de rand van La­ke Moondar­ra, toen hij gis­te­ren met ho­ge snel­heid werd ge­schept door zijn va­der (34) en zijn 6-ja­ri­ge broer­tje. Zij vlo­gen door de bot­sing van de jet­ski af en lig­gen ern­stig ge­wond in het zie­ken­huis. De hulp­dien­sten gin­gen na de crash op zoek naar het jon­ge slacht­of­fer, die aan­van­ke­lijk spoor­loos was. Pas na een zoek­tocht waar­bij on­der meer een he­li­kop­ter werd in­ge­zet, kon het li­chaam wor­den ge­bor­gen. Vol­gens de po­li­tie was het kind door de bot­sing ver­moe­de­lijk rich­ting het die­pe­re wa­ter ge­slin­gerd. Het ge­trof­fen ge­zin woont in de om­ge­ving van het meer. Een po­li­tie­woord­voer­der sprak over een ge­beur­te­nis waar­bij “een leuk uitje met de fa­mi­lie in een frac­tie van een se­con­de een tra­gi­sche wen­ding krijgt”.

(AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.