Rat­ten­bur­gers zijn de nieuw­ste ra­ge in Mos­kou

Times of Suriname - - PANORAMA -

Res­tau­rants in de Rus­si­sche hoofd­stad Mos­kou ser­ve­ren de­ze herfst een be­hoor­lijk ge­waagd ge­recht: een ham­bur­ger van be­ver­rat. De reu­zen­k­naag­die­ren met hun oran­je tan­den zijn vol­gens lo­ka­le chefs een uit­ste­ken­de voe­dings­bron.

Be­ver­rat­ten ver­me­nig­vul­di­gen zich snel, waar­door het een dier­soort is die ge­mak­ke­lijk en goed­koop ge­fokt kan wor­den. In de ja­ren ‘90, toen Rus­land ge­teis­terd werd door ar­moe­de, kon­den men­sen geen tra­di­ti­o­ne­le bont­jas­sen van vos of nerts be­ta­len, dus wer­den be­ver­rat­ten ge­kweekt als goed­koop al­ter­na­tief. Het vlees was een goed­koop rest­pro­duct van de bont­in­du­strie en de Rus­sen be­gon­nen be­ver­rat te eten. “Elk dorp in de Kras­no­dar-re­gio zou een hon­derd­tal be­ver­rat­ten heb­ben en als je bij je groot­ou­ders ging lo­ge­ren, dan stoof­den ze er al­tijd een­tje voor je’’, ver­telt Takhir Kho­lik­ber­diev, een 35-ja­ri­ge chef en res­tau­rant­hou­der. Hij open­de re­cent zijn Kras­no­dar Bi­stro, ge­noemd naar de zuid-Rus­si­sche stad waar­van hij af­kom­stig is. Wie de krie­bels krijgt van de ge­dach­te om te kau­wen op knaag­dier­vlees is ge­woon niet goed ge­ïn­for­meerd, zegt Kho­lik­ber­diev. “Het is een heel schoon dier; het is niet al­leen een her­bi­voor, maar het wast ook al zijn voed­sel voor het dat op­eet. En het heeft een heel hoog ge­hal­te aan ome­ga3-vet­zu­ren. Veel dok­ters en di­ë­tis­ten ra­den het aan.’’ Tot voor kort was het eten van be­ver­rat­ten in Mos­kou nog een ta­boe en ook nu moe­ten res­tau­rant­be­zoe­kers nog wen­nen aan het idee. ,,Ik ser­veer het hier en in een van mijn an­de­re res­tau­rants’’, zegt Kho­lik­ber­diev.

“An­de­re chefs ge­brui­ken het hier nu ook. Als je naar de markt in Mos­kou gaat, zul­len ze mis­schien niet el­ke dag be­ver­rat heb­ben, maar als je het vraagt, heb­ben ze het bin­nen de week voor je.’’ Kho­lik­ber­diev ser­veert in zijn bi­stro niet al­leen be­ver­rat­bur­gers, maar ook be­ver­rat dum­plings en be­ver­rat in kool­bla­de­ren. Voor wie het zich af­vraagt: de smaak van be­ver­rat zit tus­sen die van een kal­koen en van var­kens­vlees. Of dat klopt, is na­tuur­lijk al­leen te ont­dek­ken door het uit te pro­be­ren. (AD.NL/foto:lh6.goog­leu­ser­con­tent.com) Gol­die Je­an­ne Hawn (Was­hing­ton D.C., 21 no­vem­ber

1945) is een Ame­ri­kaan­se ac­tri­ce. Ze won on­der meer een Aca­de­my Award en een Gol­den Glo­be voor haar bij­rol in Cac­tus Flo­wer (1969). Met haar hoofd­rol in Pri­va­te Ben­ja­min (1980) ver­dien­de ze een twee­de Os­car­no­mi­na­tie, die dit­maal on­ver­zil­verd bleef. Haar (sinds 1983 der­de) le­vens­part­ner Kurt Rus­sell, zoon Oli­ver Hud­son en doch­ter Ka­te Hud­son zijn even­eens ac­teur. Naast Oli­ver (1976) en Ka­te (1979), kreeg ze nog een zoon: Wy­att Rus­sell (1986, met Rus­sell). In 2005 bracht ze haar au­to­bi­o­gra­fie uit, ge­ti­teld A Lo­tus Grows in the Mud. (foto: to­wn­news.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.