Voor­lo­pig geen ver­ho­ging stroom­ta­rief en brand­stof­prijs

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Af­schaf­fing van de sub­si­die op stroom en ver­ho­ging van de brand­stof­be­las­ting is op dit mo­ment geen pri­o­ri­teit voor de re­ge­ring. Hoe­wel de­ze fis­ca­le maat­re­ge­len, op­ge­no­men in het Sta­bi­li­sa­tie- en Her­stel­plan 2016-2018, es­sen­ti­eel zijn voor ma­cro-eco­no­mi­sche rust, on­der­kent de re­ge­ring dat de ge­meen­schap de­ze ver­ho­gin­gen op dit mo­ment niet zal kun­nen dra­gen. Wat dit be­treft lig­gen het In­ter­na­ti­o­naal Mo­ne­tair Fonds (IMF) en de re­ge­ring ver uit el­kaar.

Het ver­baast de re­ge­ring daar­om ook dat het IMF in zijn Ar­ti­kel IV-ver­slag mel­ding maakt over de af­bouw van sub­si­die op de stroom­re­ke­ning per 1 ja­nu­a­ri 2017. Vol­gens mi­nis­ter Gill­m­o­re Hoef­draad van Fi­nan­ci­ën is dit nim­mer voor­ge­hou­den aan het IMF. “De bood­schap aan de IMF-mis­sie was dat brand­stof­be­las­ting al­leen ver­hoogd zal wor­den op ba­sis van on­ze ob­ser­va­ties over de eco­no­mie. Over elek­tri­ci­teit is ge­zegd dat eerst een on­der­zoek van een in­ter­na­ti­o­naal bu­reau wordt af­ge­wacht”, laat Hoef­draad in een ver­kla­ring we­ten. “Gaan­de­weg de twee­de helft van dit jaar werd dui­de­lijk dat de eco­no­mi­sche re­ces­sie scher­per dan eerst ge­schat was, om zich heen grijpt en dat de koop­kracht­da­ling gro­te­re pro­por­ties aan­neemt. Hier­door wenst de re­ge­ring ver­zwa­ren­de maat­re­ge­len te tem­po­ri­se­ren.”

Vol­gens de IMF-mis­sie heeft zij de re­ge­ring ge­ad­vi­seerd snel af te re­ke­nen met de elek­tri­ci­teits­sub­si­die en be­las­ting op brand­stof te ver­ho­gen, om zich­zelf niet in be­ta­lings­pro­ble­men te bren­gen. “Het ta­rief voor elek­tri­ci­teit is mo­men­teel een der­de van de kost­prijs”, zegt Da­niel Leigh, hoofd van de IMF­mis­sie die in Su­ri­na­me was voor op­stel­ling van het Ar­ti­kel IV-ver­slag. Dit in com­bi­na­tie met de ver­lich­ting van de brand­stof­be­las­ting zor­gen op maand­ba­sis vol­gens hem voor een te­kort van 0,8 op het bru­to bin­nen­lands pro­duct. “Dit is een enorm fis­caal ri­si­co als dit door­gaat”, zegt Leigh.

“Met het IMF was af­ge­spro­ken dat die per be­gin 2017 vol­le­dig zou­den zijn op­ge­trok­ken tot het ni­veau waar­op geen over­heids­sub­si­dies op de­ze goe­de­ren meer no­dig zijn. Vol­gens de over­heid is, ge­let op de draag­kracht van gro­te de­len in de sa­men­le­ving, dit la­ter in 2017 of pas in 2018 mo­ge­lijk”, al­dus de ver­kla­ring van mi­nis­ter Hoef­draad. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.