Over­la­den hout- en zand­trucks rij­den La Vi­gi­lan­tia en Para­nam ka­pot

Times of Suriname - - FRONT PAGE - Da­ge­lijks rij­den trucks zwaar be­la­den met hout, steen en zand over de we­gen in La Vi­gi­lan­tia en Para­nam. De we­gen ver­ke­ren daar­door in er­bar­me­lij­ke staat. De­ze we­gen zijn niet be­re­kend op de­ze as­druk, waar­door ze ka­pot­ge­re­den wor­den.

PARAMARIBO - Ver­schil­len­de we­gen in La Vi­gi­lan­tia en Para­nam ver­ke­ren in er­bar­me­lij­ke staat, door­dat zwaar­be­la­den hout- en zand­trucks dag en nacht over de we­gen den­de­ren. De we­gen zijn niet be­re­kend voor zul­ke ho­ge ton­na­ges en het ge­vaar be­staat dat door de ex­tre­me druk die zo­wel op het as­falt als op de zand­we­gen wordt uit­ge­oe­fend er ui­t­ein­de­lijk wei­nig tot niets van de­ze we­gen be­spaard blijft.

On­der an­de­re de dis­tric­ten Pa­ra, Bro­ko­p­on­do en Ma­ro­wij­ne kam­pen met het pro­bleem van zwaar­be­la­den trucks, die zand en hout­blok­ken van­uit con­ces­sie­ge­bie­den rich­ting Paramaribo trans­por­te­ren. De Be­stuurs­dienst van Pa­ra krijgt da­ge­lijks klach­ten van be­wo­ners van de ge­bie­den waar de­ze trucks pas­se­ren. Zo­wel de Be­stuurs­dienst als het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken zorgt voor het re­ha­bi­li­te­ren van we­gen, maar door­dat be­la­den trucks met een ho­ge­re as­druk over de we­gen gaan, wordt de staat van de we­gen ver­slech­terd, wat soms leidt tot iso­la­tie van be­wo­ners.

Nu de re­gen­tijd aan­breekt, be­staat op en­ke­le plek­ken in Pa­ra al het ge­vaar dat we­gen on­be­gaan­baar zul­len wor­den door de scha­de die wordt aan­ge­richt door de hout- en zand­trucks. Meer­maals heeft de Be­stuurs­dienst van Pa­ra ge­du­ren­de de re­gen­pe­ri­o­de een ver­bod uit­ge­vaar­digd voor zwaar trans­port in de re­gen­tijd. Ook is het voor de­ze groep ver­voer­ders ver­bo­den om in de avond te rij­den. Ech­ter ge­beurt dit soms toch. “Het lijkt wel dwei­len met de open kraan”, al­dus een func­ti­o­na­ris van de Be­stuurs­dienst. Vol­gens de func­ti­o­na­ris zijn er hi­a­ten in de wet­ge­ving. De wet­ge­ving moet aan­ge­scherpt wor­den, zo­dat over­tre­ders strak­ker aan­ge­pakt kun­nen wor­den en zij in­staan voor de ge­vol­gen die door hen ver­oor­zaakt wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.