Te­les­ur en EBS slaan han­den in­een voor uit­brei­den breed­band­plan

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Het Te­le­com­mu­ni­ca­tie­be­drijf Su­ri­na­me (Te­les­ur) en de NV Ener­gie Be­drij­ven Su­ri­na­me (EBS) heb­ben gis­te­ren een sa­men­wer­kings­over­een­komst ge­te­kend ter uit­brei­ding van het na­ti­o­naal breed­band­plan. Mi­ke An­to­ni­us, waar­ne­mend di­rec­teur van Te­les­ur, zegt dat bij de­ze sa­men­wer­king zijn be­drijf ge­bruik gaat ma­ken van de stroom­pa­len van de EBS voor de aan­leg van vi­ber­glas ka­bels.

An­to­ni­us legt uit dat mo­men­teel de dienst­ver­le­ning van in­ter­net van het te­le­com­mu­ni­ca­tie­be­drijf via een zo­ge­naamd ko­pe­ren net­werk ver­loopt. Dit net­werk dat sinds ja­ren 80 in ge­bruik is, heeft zijn goe­de dienst be­we­zen. Maar he­laas on­der­streept de waar­ne­mend di­rec­teur dat Te­les­ur nu op de maxi­ma­le be­nut­ting is van dit ‘ou­de net­werk’. Ge­zien de ont­wik­ke­ling snel gaat, en de we­reld een steeds snel­le in­ter­net­ver­bin­ding ver­langt, kan het be­drijf niet ach­ter­blij­ven. An­to­ni­us zegt dat met het zo­ge­naamd vi­ber­net­werk veel meer band­breed­te aan huis­hou­dens en be­drij­ven ge­le­verd kan wor­den. Mo­men­teel is Te­les­ur be­zig met een pi­lot­pro­ject in het Doek­hie­pro­ject. In de­ze om­ge­ving zijn, na de aan­leg van het nieu­we breed­band­net­werk, snel­he­den ge­me­ten van ruim 40 mb. De­ze pi­lot is twee maan­den ge­le­den ge­start, waar­bij meer dan 160 ki­lo­me­ter aan ka­bel­net­werk is aan­ge­legd. Al­ge­meen di­rec­teur van de EBS, Ra­bin Par­mes­sar, zegt dat het niet van een lei­en dak­je is ge­gaan om de sa­men­wer­king met Te­les­ur aan te gaan. De EBS-staf was in be­gin­fa­se niet hap­pig om met Te­les­ur in zee te gaan. Het heeft vol­gens Par­mes­sar veel over­tui­ging ge­kost om de knoop door te hak­ken. Het idee van be­paal­de men­sen was dat de be­drij­ven bij hun co­re bu­si­ness moe­ten blij­ven, dus EBS als stroom­le­ve­ran­cier en Te­les­ur als te­le­com­mu­ni­ca­tie­le­ve­ran­cier. Par­mes­sar meent dat van de­ze ge­dach­te af­ge­stapt moet wor­den, om­dat het hier om twee staats­be­drij­ven gaat die het na­ti­o­naal be­lang voor­op moe­ten stel­len. Daar­naast zou Te­les­ur on­no­dig geld moe­ten in­ves­te­ren als die zelfs de pa­len zou neer­zet­ten voor de aan­leg van de ka­bels. Dit, ter­wijl de EBS een heel groot net­werk aan be­staan­de stroom­pa­len heeft over prak­tisch het ge­he­le land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.