Hoef­draad ver­dui­de­lijkt af­spra­ken met IMF

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – De Su­ri­naam­se au­to­ri­tei­ten en het In­ter­na­ti­o­naal Mo­ne­tair Fonds (IMF) heb­ben geen na­de­re con­cre­te af­spra­ken over de uit­voe­ring van het Sta­bi­li­teit­sen Her­stel­plan. Dit meldt mi­nis­ter Gill­m­o­re Hoef­draad van Fi­nan­ci­ën in een pers­be­richt. “De over­heid is be­zig met de uit­voe­ring van het pro­gram­ma en zit goed op sche­ma”, laat Hoef­draad we­ten. De mi­nis­ter meldt dat het re­cen­te IMF-be­zoek een re­gu­lie­re Ar­ti­kel-IV mis­sie was, die in het al­ge­meen de eco­no­mi­sche ont­wik­ke­lin­gen en voor­uit­zich­ten on­der­zoekt.

Vol­gens de be­winds­man heb­ben de au­to­ri­tei­ten het ar­gu­ment aan­ge­haald dat de te­rug­val van de groei, ook door het IMF, te laag was in­ge­schat en de pro­jec­ties op ba­sis daar­van her­zien moe­ten wor­den. Als dit in een la­ter sta­di­um blijkt, moet er kun­nen wor­den toe­ge­ge­ven dat het uit­gangs­punt ver­keerd was, en moe­ten eer­der voor­ge­stel­de maat­re­ge­len op­nieuw wor­den ge­pro­gram­meerd. Het IMF is erop ge­we­zen dat het land an­ders het ge­vaar loopt dat de eco­no­mie in een nog zwaar­de­re re­ces­sie te­recht­komt.

“Er is met het Su­ri­naams pro­gram­ma re­sul­taat ge­le­verd op cru­ci­a­le ge­bie­den die de re­ge­ring als pri­o­ri­teit ziet om de eco­no­mie te ba­lan­ce­ren en we­der­om op het groei­pad te trek­ken. De­ze zijn: het sterk te­rug­drin­gen van het be­gro­tings­te­kort, op­bouw van de mo­ne­tai­re re­ser­ves, vrij la­ten van de wis­sel­koers, ver­be­te­ren van het so­ci­a­le vang­net en het voor­be­rei­den van wets­her­vor­ming en in­sti­tu­ti­o­ne­le ver­ster­king”, legt Hoef­draad uit.

De mi­nis­ter geeft ook aan dat de au­to­ri­tei­ten zeer ver­baasd zijn dat het IMF-team aan jour­na­lis­ten en par­le­men­ta­ri­ërs een zeer tech­ni­sche de­fi­ni­tie van de in­ter­na­ti­o­na­le re­ser­ves heeft voor­ge­hou­den. Hier­door zou er maar 1 maand im­port­dek­king zijn. Ech­ter, de re­ser­ves zijn juist weer op­ge­krikt. “Eind ok­to­ber be­dra­gen de re­ser­ves zo­als ge­pu­bli­ceerd door de CB­vS, en no­ta­be­ne vol­gens de­fi­ni­ties die zij al­tijd han­teert en die door tech­ni­sche as­sis­ten­tie mis­sies zijn ge­ac­cor­deerd, US$ 371 mil­joen. De Cen­tra­le Bank van Su­ri­na­me is ge­sta­dig be­zig re­ser­ves op te bou­wen. Met de ge­slon­ken im­por­ten, die me­de door be­zui­ni­gin­gen een re­a­lis­ti­scher beeld ge­ven van on­ze im­port­be­hoef­te, is dit een dek­king van on­ge­veer 4.5 maan­den”, zegt Hoef­draad. Vol­gens hem heeft het IMF-team daar­en­te­gen de be­re­ke­nin­gen en de ma­cro-ta­bel­len niet met de over­heid ge­deeld, wat hoogst on­ge­brui­ke­lijk is, ook bij een Ar­ti­kel-IV mis­sie.

Hoef­draad meldt dat er op ve­le pun­ten over­een­stem­ming is met het IMF, maar er zijn ook nog za­ken waar­over er ern­sti­ge me­nings­ver­schil­len zijn. “Daar zit­ten wij nog steeds mee en als het IMF een open mind heeft, dan ra­ken wij snel uit de im­pas­se waar­in wij nu be­land zijn”, zegt de mi­nis­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.