Test­vaart Ama­zo­ne Re­sour­ces woens­dag

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De test­vaart van het Su­ri­naams-Ne­der­land­se be­drijf Ama­zo­ne Re­sour­ces moet woens­dag een feit zijn. Het gaat dan om een test­vaart met een FlexTank ge­vuld met 2000 kuub wa­ter uit de Su­ri­na­me­ri­vier. Dit zei Au­ke Piek, di­rec­teur van Ama­zo­ne Re­sour­ces, gis­te­ren op een pers­con­fe­ren­tie.

De FlexTank of wa­ter­zak zal van­uit Su­ri­na­me naar Bar­ba­dos ge­sleept wor­den. Het gaat vol­gens de di­rec­teur om een gro­te hoe­veel­heid zoet­wa­ter die voor de eer­ste keer over de At­lan­ti­sche Oce­aan ge­trans­por­teerd zal wor­den.

Voor het be­drijf is het een be­lang­rij­ke mijl­paal, om­dat na ja­ren van voor­werk de test­vaart nu voor de deur staat. Ama­zo­ne Re­sour­ces heeft na­me­lijk in 2012 via een Pre­si­den­ti­eel Be­sluit het recht ver­kre­gen om zoet­wa­ter uit de Su­ri­naam­se ri­vie­ren te ex­por­te­ren. “Daar­bo­ven­op blijkt in on­der an­de­re het Ca­ri­bisch Ge­bied een gro­te be­hoef­te te zijn aan drink­wa­ter, zegt de di­rec­teur. De voor­be­rei­din­gen rond de test­vaart heb­ben vol­gens Piek ruim twee mil­joen eu­ro ge­kost, ter­wijl het be­drijf in een la­te­re fa­se nog een in­ves­te­ring van 40 mil­joen eu­ro zal doen. De test­vaart is be­doeld om de FlexTank in de spe­ci­fie­ke om­stan­dig­he­den van de At­lan­ti­sche Oce­aan te tes­ten en om aan te to­nen dat groot­scha­lig wa­ter­trans­port op een duur­za­me ma­nier kan plaats­vin­den. De FlexTank is een 60 me­ter lan­ge wa­ter­zak die voort­ge­trok­ken zal wor­den door een sleep­boot. Tot nu toe is de FlexTank al­leen in de Mid­del­land­se Zee ge­test. Met de au­to­ri­tei­ten van Bar­ba­dos zijn af­spra­ken ge­maakt om on­der­deel te zijn van de test. Ama­zo­ne Re­sour­ces en de Bar­ba­dos Wa­ter Aut­ho­ri­ty zul­len bij aan­komst van de wa­ter­zak kwa­li­teitstes­ten van het zoet­wa­ter la­ten uit­voe­ren. Dit is no­dig om vast te kun­nen stel­len of de sa­men­stel­ling van het wa­ter ver­an­derd is. Het wa­ter zal niet ge­lost wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.