Dc Da­niel neemt Ma­ro­wij­ne of­fi­ci­eel over

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het dis­trict Ma­ro­wij­ne is gis­te­ren sym­bo­lisch over­ge­dra­gen aan Fred­dy Da­niel, de nieu­we dis­tricts­com­mis­sa­ris (dc) van Ma­ro­wij­ne. De schei­den­de dc Jer­ry Mi­ran­da riep de ge­meen­schap op om de nieu­we dc een eer­lij­ke kans te ge­ven en hem mas­saal te on­der­steu­nen, on­ge­acht zijn par­tij­po­li­tie­ke ach­ter­grond. Da­ni­ël komt uit de Be­stuurs­dienst en heeft werk­er­va­ring op­ge­daan in het dis­trict Pa­ra.

Dc Da­ni­ël heeft in de rang van dis­tricts­se­cre­ta­ris ge­du­ren­de acht maan­den ge­werkt in Ma­ro­wij­ne en zal het be­leid, dat uit­ge­zet is door Mi­ran­da, voort­zet­ten. Be­leids­wer­ken met be­trek­king tot de kust­wacht zul­len ge­ë­va­lu­eerd en voort­ge­zet wor­den, als­ook de in­fra­struc­tu­re­le wer­ken en vuil­ver­wer­king. Or­de­ning van de markt op Al­bi­na en ver­fraai­ing van de wa­ter­kant en het to­taal cen­trum is ook als pri­o­ri­teit op­ge­no­men.

Het ter be­schik­king stel­len van zwaar ma­te­ri­eel voor de dor­pen in het dis­trict om de wa­ter­huis­hou­ding aan te pak­ken en kost­gron­den aan te leg­gen, is al in uit­voe­ring. De po­ten­ties van Ma­ro­wij­ne in de agra­ri­sche sec­tor en het toe­ris­me zul­len ook uit­ge­buit wor­den. Ver­te­gen­woor­di­gers van haast al­le over­heids­dien­sten in het dis­trict, de Di­s­tricts- en de Res­sort­raad wa­ren aan­we­zig om de nieu­we dc wel­kom te he­ten en een vlot­te sa­men­wer­king toe te zeg­gen. De nieu­we dc zal vol­gend week zijn in­trek ne­men in het dis­trict.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.