Staats­ad­vo­caat blijft zon­der be­richt acht­tien keer weg

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Rech­ter May­trie Kul­dipsingh vindt dat het niet door de beu­gel kan, dat een staats­ad­vo­caat acht­tien keer zon­der be­richt niet is ver­sche­nen in een straf­zaak te­gen twee ver­dach­ten. De­ze zaak is acht­tien ke­ren uit­ge­steld, om­dat de ad­vo­caat niet is ko­men op­da­gen.

Van­af 2014 is de ad­vo­caat toe­ge­voegd aan een van de ver­dach­ten, maar ze heeft niets van zich la­ten ho­ren. “We kun­nen ons niet per­mit­te­ren dat een zaak zo­veel ke­ren wordt uit­ge­steld.” De ma­gi­straat zegt dat op 22 de­cem­ber er ge­ant­woord moet wor­den door de ad­vo­caat in Nic­ke­rie. Vol­gens haar moet eens goed wor­den na­ge­gaan waar­om za­ken zo­lang wor­den uit­ge­steld. Ze zegt dat vrou­we jus­ti­tia graag tot een von­nis wil ko­men, maar bui­ten haar om moet zij wach­ten. Het is vol­gens haar niet de be­doe­ling om acht­tien keer te wach­ten op een staats­ad­vo­caat die er een pot­je van maakt.

De rech­ter zegt dat de rechts­ple­ging en ook de be­lan­gen van ver­dach­ten niet zijn ge­diend door der­ge­lij­ke han­de­lin­gen. Ze vindt dat de staats­ad­vo­caat zich wel goed er­van be­wust moet zijn dat door haar niet-ver­schij­ning de be­lan­gen van de ver­dach­ten wor­den ge­schaad. Ge­tui­gen wor­den ge­dag­vaard en moe­ten ver­vol­gens me­de­ge­bracht wor­den. Kul­dipsingh zegt dat er en­ke­le fac­to­ren zijn die een deuk in de rechts­ple­ging ver­oor­za­ken. Vol­gens haar kan er niet toe­ge­staan wor­den dat za­ken on­re­de­lijk lang du­ren. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.