Roof­ver­dach­ten ris­ke­ren zes jaar cel­straf

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Als rech­ter May­trie Kul­dipsingh mee­gaat met het Open­baar Mi­nis­te­rie ver­dwij­nen Amoon­sie P, Hen­ry M, Jo­zua A en Arthur A voor zes jaar ach­ter de tra­lies, voor het ple­gen van be­ro­vin­gen te Mu­sa Pa­si, en Sne­si Pa­si. Ook is er een boe­te van SRD 1000 te ver­van­gen door twee maan­den hech­te­nis te­gen hen geeist.

De vier man­nen wor­den er­van ver­dacht dat ze au­to’s stop­ten te Mu­sa Pa­si en Sne­si Pa­si waar­bij ze de in­zit­ten­den be­roof­den. Of­fi­cier van jus­ti­tie Nir­ma­la Mai­koe zegt dat al­le be­na­deel­den heb­ben aan­ge­ge­ven, dat de da­ders ge­wa­pend wa­ren met meer dan een wa­pen. Vol­gens haar zijn op aan­wij­zin­gen van de ver­dach­ten drie vuur­wa­pens aan­ge­trof­fen. Hen­ry M, Jo­zua A en Arthur A zijn eer­der in aan­ra­king ge­ko­men met de po­li­tie. De of­fi­cier zegt dat de da­ders heel doel­be­wust naar het ach­ter­land trok­ken om men­sen te be­ro­ven. Ze geeft aan dat de man­nen min of meer hun me­de­wer­king heb­ben ver­leend aan het po­li­ti­o­neel on­der­zoek, tot­dat Jo­zua A en Arthur A te­rug­kwa­men op hun ver­kla­rin­gen. De ver­vol­gings­amb­te­naar vroeg om de in be­slag ge­no­men schaar, ge­droog­de bla­de­ren en ner­ven lij­ken­de op ma­ri­hu­a­na, een ‘boek­je’ si­ga­ret­ten­pa­pier, een jacht­ge­weer met in­ge­kor­te loop, een mes, mas­kers en pa­tro­nen­hul­zen ver­beurd te ver­kla­ren. Van een van de be­na­deel­den was een jacht­ge­weer en jacht­pa­tro­nen buit­ge­maakt en van een an­der een licht­mo­tor. De ver­dach­ten maak­ten ook geld en te­le­foons van an­de­ren buit. De ge­sto­len goe­de­ren zijn te­rug­ge­von­den op de ver­dach­ten.

Ad­vo­ca­ten Ge­or­get­te Le­ter, Shefa­ni Amirkhan, Hed­ley Der­by en Va­le­rie Pi­qué heb­ben gis­te­ren hun plei­dooi ge­hou­den. Der­by zegt dat zijn cli­ënt Hen­ry M van­af zijn aan­hou­ding zijn be­trok­ken­heid heeft aan­ge­ge­ven. De man ver­klaart dat hij over­ging tot de daad, om­dat hij in geld­nood kwam te ver­ke­ren. Hij ver­leen­de zijn me­de­wer­king aan het po­li­tie­on­der­zoek en be­tuig­de spijt. Amirkhan zegt dat haar cli­ënt Arthur A ont­kent dat hij zich schul­dig heeft ge­maakt aan de straf­ba­re fei­ten. De man be­weert dat hij sa­men met een zwa­ger te Lan­ga­ta­bi­ki was. De raads­vrouw zegt dat Arthur A niet be­zwaard is door zijn me­de­ver­dach­ten. Een van de ver­dach­ten heeft aan­ge­ge­ven, dat hij on­der dwang van de po­li­tie de naam van Arthur A moest noe­men. Ad­vo­caat Le­ter be­toog­de dat Jo­zua A een vol­mon­di­ge be­ken­te­nis heeft af­ge­legd en spijt heeft be­tuigd. Hij heeft ook mee­ge­werkt aan het on­der­zoek. Vol­gens Le­ter heeft de man in­ge­zien dat mis­daad niet loont en dat hij op een an­de­re ma­nier aan geld moet ko­men. Op 1 de­cem­ber doet Kul­dipsingh uit­spraak in de­ze zaak.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.