Raads­lie­den hou­den plei­dooi voor zee­roof­ver­dach­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Raads­lie­den Shar­mi­la Ben­ar­sie, Son­ny Chot­kan en Na­ca­tia San A Young heb­ben gis­te­ren hun plei­dooi ge­hou­den voor Se­w­chan M, Sar­wan R en Va­len­ti­no S die sa­men met Charl­ton G, Mit­chel B, Jer­ry P, Orpheo F, Cor­ne­lis M en Rod­ney F wor­den ver­dacht van een zee­roof.

Op 15 ok­to­ber 2014 zou een zee­roof zijn ge­pleegd. Bij de po­li­tie kwam de mel­ding dat voor de mon­ding van de Cop­pe­na­me­ri­vier in de rich­ting van Coro­nie vijf vis­sers om hulp vroe­gen, om­dat zij wa­ren be­roofd. De po­li­tie zet­te toen een ac­tie op touw en trof de slacht­of­fers voor de kust van Coro­nie aan. Bij de be­ro­ving is ge­bruik­ge­maakt van vuur­wa­pen­ge­weld en de be­na­deel­den zijn met hou­wers ge­sla­gen. Hun vangst, een te­le­foon, hor­lo­ge en bui­ten­boord­mo­tor wer­den mee­ge­no­men, ter­wijl het GPS-sys­teem werd ver­nield. Ad­vo­caat Chot­kan pleit­te dat in de zaak van zijn cli­ënt Se­w­chan M geen on­der­zoek is ge­daan naar de nau­we en be­wus­te sa­men­wer­king tus­sen hem en de ove­ri­ge ver­dach­ten. Hij zegt dat een aan­tal vra­gen be­ant­woord moe­ten wor­den. Vol­gens hem zou het moe­ten gaan om on­der meer de in­ten­si­teit van de sa­men­wer­king tus­sen de man­nen en de aan­we­zig­heid van de ver­dach­te op be­lang­rij­ke mo­men­ten. Hij vindt dat het Open­baar Mi­nis­te­rie nooit heeft aan­ge­toond wat de in­ten­si­teit van sa­men­wer­king tus­sen Se­w­chan M en de ove­ri­ge ver­dach­ten is ge­weest en hoe de ver­dach­te zich heeft ge­dra­gen in zijn rol. Raads­vrouw San A Young vindt dat ont­las­ten­de ver­kla­rin­gen van me­de­ver­dach­ten mee­ge­no­men moe­ten wor­den in de zaak van haar cli­ënt Va­len­ti­no S. Ad­vo­caat Ben­ar­sie pleit­te dat haar client Sar­wan R niets wist over de zee­roof die zou plaats­vin­den. Hij was ver­der be­dreigd dat hij zijn mond dicht moest hou­den, want an­ders zou hij wor­den ver­moord. De ver­dach­te was be­vreesd voor de an­de­ren. “Con­clu­de­rend, stelt de ver­de­di­ging dat Sar­wan R niets wist over een be­ro­ving die zou wor­den ge­pleegd en over eni­ge plan­ning daar­toe en ook niet over de wa­pens die daar­bij wer­den ge­bruikt.” Ben­ar­sie zegt dat haar cli­ënt thans twee jaar in voor­ar­rest zit en noch het Ne­der­lands noch het Sra­nan mach­tig is, waar­door hij ge­ï­so­leerd is ge­raakt. Te­gen Se­w­chan M, Sar­wan R en Va­len­ti­no S is ze­ven jaar cel­straf ge­ëist. Op 1 de­cem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.