Ad­vo­ca­ten plei­ten voor ver­dach­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Ad­vo­ca­ten Hed­ley Der­by, Shefa­ni Amirkhan en Ra­oul Lo­bo hiel­den gis­te­ren hun plei­dooi voor de ver­dach­ten Je­re­mia B, Bur­ten V en Cla­ren­ce B. In het twee­de kan­ton (Paramaribo) is voor twee dief­stal­len in win­kels te­gen elk van de ver­dach­ten an­der­half jaar cel­straf ge­ëist. In het der­de kan­ton (Wa­ni­ca) zijn vijf van de tien dief­stal­len be­we­zen ge­acht, waar­voor drie jaar cel­straf is ge­ëist.

Of­fi­cier van jus­ti­tie Nir­ma­la Mai­koe zegt dat de ver­dach­ten op een heel slu­we en bru­ta­le wij­ze de dief­stal­len pleeg­den. Een van de ver­dach­ten hield de win­ke­lier daar­bij aan de praat door te in­for­me­ren naar prij­zen van goe­de­ren, ter­wijl zijn kom­pa­nen er­toe over­gin­gen om de goe­de­ren te ste­len. “Er werd heel be­wust en doel­ge­richt ge­werkt, waar­bij de sa­men­wer­king tus­sen de ver­dach­ten bij­na heel sub­tiel is op­ge­merkt. Al­leen als we de za­ken naast el­kaar leg­gen, dan mer­ken we dat er wel de­ge­lijk een pa­troon is in het han­de­len van de ver­dach­ten”, zegt Mai­koe. Vol­gens haar is de mo­dus ope­ran­di het­zelf­de in de ge­val­len waar­in de ver­dach­ten zijn be­trok­ken. Vol­gens haar wei­ge­ren de man­nen om eer­lijk aan hun geld te ko­men. Geld dat ge­sto­len wordt, is ge­bruikt om sie­ra­den en au­to’s te ko­pen. De of­fi­cier zegt dat de ver­dach­ten in plaats van tot in­keer te ko­men en spijt te be­tui­gen, tot het eind vol­har­den in hun ont­ken­ning.

Ad­vo­caat Der­by zegt dat zijn cli­ënt Bur­ten V niet po­si­tief her­kend is door be­na­deel­den. Vol­gens hem zijn er on­vol­doen­de be­wijs­mid­de­len, ter­wijl de ver­dach­te blijft ont­ken­nen. Der­by zegt dat de man in win­kels is ge­sig­na­leerd, maar dat be­te­kent nog niet dat hij zich schul­dig heeft ge­maakt aan een straf­baar feit. Hij vindt dat de of­fi­cier niet er­in is ge­slaagd con­cre­te fei­ten aan te dra­gen dat de man zich schul­dig heeft ge­maakt aan de dief­stal­len. Hij vindt dat na het re­qui­si­toir za­ken bij ver­moe­dens zijn ge­ble­ven.

Amirkhan zegt dat ook haar cli­ënt Cla­ren­ce B ont­kent schul­dig te zijn. Ze zegt dat een buur­man een voer­tuig heeft zien weg­rij­den, maar die heeft niet het vol­le­dig ken­te­ken waar­ge­no­men. Ad­vo­caat Lo­bo vindt dat er veel twij­fels zijn over be­paal­de her­ken­nin­gen. Hij zegt dat zijn cli­ënt Je­re­mia B al twee jaar in voor­ar­rest zit en daar­om vraagt hij om de voor­lo­pi­ge in­vrij­heid­stel­ling van de man. Rech­ter May­trie Kul­dipsingh neemt nog een be­sluit over dit ver­zoek. Op 1 de­cem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.